Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
35

İNDİRME
25

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
PREPERITONEAL MESH REINFORCING PERFORMED SIMULTANEOUSLY WITH THE OPERATION TO PREVENT HERNIA FORMATION AFTER PENILE REVASCULARIZATION: A NEW METHOD

2017 - Fatih Akdemir,Birol Körüklüoğlu,Önder Kayıgil,Emrah Okulu -

Özet:Amaç: Penil revaskülarizasyon yapılan hastalarda inguinal herni gelişimi önemli bir postoperatif komplikasyondur. Bu çalışmada, inguinal herni riski taşıyan hastalarda mesh takviyesi yapılmasının herni gelişmesini önleyici prosedür olarak uygulanabilir bir yöntem olduğunu göstermek amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Bu çalışmaya, 2010-2014 yılları arasında penil revaskülarizasyon ameliyatı yapılan 77 hasta dahil edilmiştir. Bu hastalardan 39’una mesh takviyesi yapılmadan (Grup 1), 38’ine ise prolen mesh takviyesi yapılarak (Grup 2) penil revaskülarizasyon ameliyatı yapılmıştır. Hastalar inguinal herni gelişimi için risk faktörleri açısından homojen olarak gruplandırılmıştır. Bütün hastaların operasyondan sonra üçüncü, altıncı ve onikinci aylardaki kontrollerinde fizik muayeneleri yapılmış ve gerekli görülen hastalarda inguinal bölge ultrasonografik olarak değerlendirilmiştir. Hastalar penil revaskülarizasyon ameliyatı sonrası herni gelişimine ve ameliyat sürelerine göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Bu çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması grup 1 için 47,7 (25-68), grup 2 için 49,6 (28-66) olarak tespit edilmiştir. Her iki grup içinde ortalama takip süreleri 16,3 ay (11-26 ay) olmuştur. Grup 1 deki hastalardan 3 tanesinde postoperatif ikinci ayda, 2 tanesinde ise postoperatif üçüncü ve dördüncü aylarda direkt inguinal herni geliştiği saptanmıştır. Grup 2 deki hastaların hiçbirisinde herni gelişmemiştir. Fıtık gelişen hastalardan hastalardan 4 tanesine açık, 1 tanesine ise laparoskopik yöntemle herni tamiri yapılmıştır. Bu çalışmada prolen mesh kullanılmasına bağlı bir komplikasyon gelişmemiştir. Sonuç: Penil revaskülarizasyon operasyonunda inguinal herni risk faktörü taşıyan hastalarda inguinal bölgeye preperitoneal mesh takviyesi yapılması operasyon sonrasında görülen direkt inguinal hernilerin önlenmesi için uygulanabilecek etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelime:Penil revaskülarizasyon, Herni, Prolmesh

Bu Yayına Atıf Yapanlar