Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
2

GÖRÜNTÜLEME
70

İNDİRME
55

SESLİ DİNLEME
1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARININ BELİRLENMESİ

2019 - Ramazan Alabaş,Halil İbrahim Akyüz,S. Tunay Kamer -

Özet:Araştırmada Türkiye’de bir kamu üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin toplumsal cinsiyet algıları ile ilgili durumlarını çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmiştir. Tarama modelindeki betimsel araştırmanın verileri, “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmaya, Türkiye’de bir kamu üniversitesinde öğrenimlerine devam eden 2260 kişi katılmıştır. Çalışmada katılımcıların toplumsal cinsiyet algılarının bazı sosyodemografik özellikleriyle ilişkileri incelenmiştir. Veriler bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Scheffe testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan 2260 kişinin yaş ortalaması 21,40,  % 48,7’si kadın, % 51,3’ü erkek, %56,5’i yüksekokul ve fakültelerde, %43,5’i meslek yüksekokullarda öğrenim görmektedir. Ölçekten alınanyüksek puan 125 vedüşük puan 27 olup ortalaması 93,55’dir. Bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre kadın katılımcıların toplumsal cinsiyet algısı puan ortalaması erkeklerin puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. Üniversite öğrencilerinin yaşları ile toplumsal cinsiyet algısı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Bağımsız gruplar t testi sonucuna göre iki grubun (fakülte ve MYO) toplumsal cinsiyet algısı puan ortalamasının istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,005). Araştırmada, katılımcıların toplumsal cinsiyet algısını etkileyen değişkenlerin cinsiyet, öğrenim gördükleri yükseköğretim birimi (fakülte ya da MYO), ailelerinin yaşadıkları yer ve öğrenimleri süresince kaldıkları yer olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelime:Toplumsal cinsiyet, gençlik, öğrenci algısı, yükseköğretim

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.