Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
25

İNDİRME
4

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA FIZIKSEL AKTIVITE ILE YAŞAM KALITESI ILIŞKISI

2019 - Duygu İlke Yıldırım,Ahmet Yıldırım,Mehmet Ali Eryılmaz - https://doi.org/10.17826/cumj.451087

Özet:Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite ile yaşam kalitesi ilişkisini araştırmak ve ilişkili faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu araştırmaya hastanede sağlık hizmeti veren 120 doktor ve 120 hemşire gönüllülük prensibine göre alınmıştır. Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Tüm katılımcılara 20 sorudan oluşan genel bilgi formu doldurtulmuştur. Araştırmanın fiziksel aktivite değişkeni ile ilgili veriler ‘Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu -UFAA Kısa Form - International Physical Activity Questionnaire- ile toplanmıştır. Katılımcıların yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde ‘Kısa Form 36 (KF-36) Yaşam Kalitesi Ölçeği’ uygulanmıştır. Tüm veri toplama araçları yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya 240 sağlık çalışanı katılmıştır. Katılımcıların meslek gruplarına göre cinsiyetleri, yaş grupları, medeni durumları, gelir düzeyleri ve fiziksel aktivite düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Doktorların %63,9’unun, hemşirelerin ise %36,1’inin yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğu ve doktorların fiziksel aktivite düzeyinin hemşirelerin fiziksel aktivite düzeyinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Doktorlarınhemşirelere göre fiziksel aktivite düzeylerinin ve KF-36’nın alt ölçeklerinden Fiziksel Fonksiyon ve Genel Sağlık Algısı skorlarının anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı. Elde edilen sonuçlara göre yüksek düzeyde yapılan fiziksel aktivitenin daha iyi yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu, düşük FA düzeylerinin bile olumlu birçok etkisi olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelime:Fiziksel aktivite, yaşam kalitesi, doktor, hemşire

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.