Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
47

İNDİRME
46

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
LISE ÖĞRENCILERININ SOSYAL AĞLARI KULLANMA SIKLIĞINA GÖRE SOSYAL AĞLARI EĞITIM AMAÇLI KULLANMAYA YÖNELIK TUTUMLARININ İNCELENMESI

2019 - Ahmet Kesici - https://doi.org/10.19171/uefad.443155

Özet:Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımını inceleyen bu çalışmanın iki amacı vardır. Bu amaçlardan ilki, öğrencilerin sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımına yönelik tutumlarını belirlemede kullanılacak bir ölçek geliştirmektir. Diğer amacı ise lise öğrencilerinin,yaygın olarak kullanılan sosyal ağları kullanma sıklıklarına göre sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımlarına yönelik tutumlarını (SAEAKYT) karşılaştırmaktır. Öğrencilerin sosyal ağları kullanma sıklıklarına göre SAEAKYT’ları genel tarama yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Siirt’te 3 farklı okul türünde okuyan 352 öğrenci katılmış ve 21 maddelik 5’li likert tipinde bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek; davranış boyutu, bilgi boyutu ve duygu boyutu olarak adlandırılan 3 alt boyuttan oluşmakta ve varyansın yaklaşık %58’ini açıklamaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen uyum indeksleri kabul edilebilir sınırlardadır. Araştırmada Youtube sosyal paylaşım ağını kullanma sıklığına göre öğrencilerin SAEAKYT puanları ortalaması çok kullananların lehine anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp kullanım sıklığına göre SAEAKYT puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Anahtar Kelime:Sosyal ağlar, tutum, sosyal ağların eğitimde kullanımı

Bu Yayına Atıf Yapanlar