Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
13

İNDİRME
14

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
GÜREŞ HAKEMLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARININ İNCELENMESİ

2019 - Süleyman ŞAHİN,Akın ÇELİK,Ünsal ALTINIŞIK - https://doi.org/10.33689/spormetre.621711

Özet:Bu araştırma güreş hakemlerinin örgütsel sinizm tutumlarını bazı değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma tarama modelleri içinde yer alan betimsel tarama türünde bir araştırmadır. Araştırma grubunu Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güreş hakemliği görevinde bulunan toplam 148 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile Brandes ve ark., (1999) tarafından geliştirilen, Kalağan (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenini örgütsel sinizm tutumu, bağımsız değişkenlerini ise cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, aylık gelir, hakemlik kategorisi ve hakemlik süresi oluşturmaktadır. Veri toplama süreci sonucunda elde edilen bulgular bilgisayar ortamına aktarılmış, verilerin çözüm ve yorumlanmasında betimsel istatistikler (frekans, aritmetik ortalama, standart sapma), t-testi ve tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçek bütününden alınan puanlar ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Yaş değişkeni ile ölçeğin duyuşsal alt boyutundan alınan puanlar arasında bir farklılık tespit edilmiştir. Hakemlik süresi değişkeni ile ölçeğin duyuşsal alt boyutundan alınan puanlar arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi, medeni durum, aylık gelir ve hakemlik kategorisi değişkenleri ile ölçek toplamı ve alt boyutlarından alınan puanlar arasında anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmamıştır.

Anahtar Kelime:Sinizm, Örgütsel Sinizm, Güreş Hakemi

Bu Yayına Atıf Yapanlar