Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
28

İNDİRME
11

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
KRONIK BÖBREK YETMEZLIĞI HASTALARINDA KORONER ARTER HASTALIĞI CIDDIYETI ILE "ASYMMETRICAL DIMETHYLARGININE" ARASINDAKI ILIŞKI

2011 - Yusuf SELCOKİ, Murat AYDIN, Mustafa İKİZEK, Ferah ARMUTÇU, Beyhan ERYONUCU, Mehmet KANBAY -

Özet: Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında en genel ölüm sebebi kardiyovasküler hastalıklardır. Asymmetrical dimethylarginine (ADMA) aterosklerozis riskinin artması ile ilişkili durumlarda artmaktadır. Bu çalışmada amaç, kronik böbrek yetmezliği evre 1-3 grubunda, koroner arter darlığı ciddiyeti ile ADMA düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. GEREÇ ve YÖNTEMLER: Böbrek işlevleri azalmış, klinik koroner arter hastalığı kuşkusu veya kanıtlanmış koroner arter hastalığı ile koroner anjiyografi yapılan 88 hasta çalışmaya alındı. Serum kreatinin, ADMA, nitrik oksit (NO), kalsiyum, fosfat, total kolesterol, HDL, LDL fraksiyonları ve trigliserid düzeyleri ölçüldü. Koroner aterosklerozis ciddiyetini belirlemek için Gensini skorlama sistemi kullanıldı. BULGULAR: Ortalama serum düzeyleri ADMA için 81.48±13.8 micromol/l, NO için 3.7±1.7 milimol/L ölçüldü. Bu çalışmada ortalama Gensini skoru olarak 30.4±40.1. saptandı. Tüm hastalar Gensini skoruna göre üç gruba ayrıldı. En yüksek gruptaki hastaların glomerüler filtrasyon hızı (GFR) düzeyleri istatiksel olarak anlamlı derecede düşük saptandı. İlk grupla karşılaştırıldığında üçüncü grupta ADMA düzeyleri anlamlı olarak yüksekti. Tek değişkenli analizde Gensini skoru değerlerinin, ADMA düzeyleri, GFR ve hipertansiyon mevcudiyeti ile uyumlu olduğu saptandı. Çok değişkenli regresyon modelinde, yalnızca ADMA düzeyi Gensini skoru için bağımsız bir belirleyici etken olduğu saptandı. SONUÇ: Hafif-orta dereceli kronik böbrek yetmezliği hastalarında, ADMA düzeyleri ateroskleroz için güçlü bir belirteç olarak görülmektedir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar