Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
51

İNDİRME
5

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İÇ ANADOLU’DA AKUT BÖBREK YETMEZLIĞI SEYRI

2013 - İsmail KOÇYİĞİT, Aydın ÜNAL, Murat Hayri SİPAHİOĞLU, Tamer ARIKAN, Havva CİLAN, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK, Cengiz UTAŞ, Eray ERROĞLU -

Özet: Akut böbrek yetmezliği (ABY), yıllar içinde tedavisinde hayli gelişmeler olmasına rağmen hala yüksek ölüm oranlarına sahiptir. Bu yüzden sebepleri ve ölümle ilişkili öngörüye katkıda bulunan belirteçler ayrıntılı bir şekilde araştırılmıştır. Bu çalışmamızda, ABY nedenlerinin yıllar içerisindeki değişiklikleri ile ölüme katkıda bulunan nedenleri ortaya koymayı amaçladık. GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu prospektif tek merkezli gözlemsel çalışma üniversitemiz nefroloji bölümünde 541 ABY’li hastayı kapsayacak şekilde Ocak 2008- Ocak 2012 arasında yapılmıştır. Takip esnasında hemogram, biyokimyasal parametreler ve ABY nedenleri ile hastalık ilişkili ölümler kaydedilmiştir. BULGULAR: Çalışmamızdaki hastaların önemli bir kısmı erkek ve ortalama yaş 64.9 ± 15.6 yıl olarak bulunmuştur. En sık ABY nedenleri arasında oral alım bozukluğu-ishal ile ilaç kaynaklı nedenler göze çarpmıştır. Hastalarımızın 154’ü takip esnasında diyaliz gereksinimi doğmuştur. En sık ölüm nedeni ise kalp kaynaklı ölümler ilk sırayı almaktadır. Renal biyopsi yapılan hastalar içinde patolojik tanı açısından en fazla akut interstisyel nefrit tanısı konmuştur. Çok değişkenli analizde, diyaliz gereksinimi, yaş, C-reaktif protein, serum fosfor, albumin ve hemoglobin seviyeleri sağkalım ile bağımsız şekilde ilişkili bulunmuştur. SONUÇ: Daha önceki merkez verilerimiz gözönünde bulundurulduğunda, nonsteroid anti inflamatuvar ilaç ve antibiyotik kaynaklı ABY olgularında artış saptanırken, sağkalımla ilişkili parametreler benzer şekilde hipoalbuminemi, anemi, diyaliz gereksinmi ve hiperfosfatemi olarak bulunmuştur.

Bu Yayına Atıf Yapanlar