Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
34

İNDİRME
4

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
NÖROLOJIK DEFISIT OLAN TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARINDA ERKEN CERRAHI TEDAVI SONUÇLARINI ETKILER MI?

2012 - Halil GÖKÇE, Sancar SERBEST, Hacı Bayram TOSUN, Erhan SERİN, Lokman KARAKURT -

Özet: Bu çalışmada stabil olmayan torakolomber vertebra kırıklı olgularda erken cerrahi girişimin spinal kanal restorasyonu, nörolojik iyileşme ve klinik sonuçlar üzerindeki etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda 58 olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Takip süresi minimum 3 yıldır. Hastalar operasyona alınma sürelerine göre üç gruba ayrılmıştır. İlk 24 saatte operasyona alınanlar Grup I (n:31), 24-96. saatlerde alınanlar Grup II (n:18), 96. saatten sonra alınanlar ise Grup III (n:9) olarak belirlenmiştir. Olguların operasyona alınma süreleri ise ortalama 5.2 gün (5 saat-19 gün) olduğu saptanmıştır. Olguların nörolojik değerlendirmesi Frankel sınıflamasına göre yapılmıştır. Hastaların son kontrolünde Denisʼin ağrı ve iş skalası kullanılarak ağrı ve mesleki durumları değerlendirilmiştir. Bulgular: Tüm gruplarda, postoperatif spinal kanal bası oranları preoperatif döneme göre anlamlı şekilde azalmıştır, ancak en belirgin azalma grup Iʼde gözlenmiştir (p<0.05). Komplet nörolojik defisiti olan 10 hastanın 3ʼünde hiç düzelme görülmezken, Frankel A olan 7 hastada birkaç derece düzelme görülmüştür ve bu hastaların 6-24 saatte opere edildikleri belirlenmiştir. Sonuç: Stabil olmayan torakolomber vertebra kırıklarında erken cerrahi tedavi ve yeterli posterior stabilizasyon spinal kanal basısını anlamlı derecede azaltarak hem nörolojik defisitte belirli derecelerde düzelmelere hem de hastanın daha kısa sürede sosyal hayata geri dönmesine olanak sağladığı fikri elde edilmiştir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar