Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
35

İNDİRME
8

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÇOCUK VE ERGENLERDE OTOIMMÜN HEMOLITIK ANEMI TEDAVISI: TEK MERKEZ DENEYIMI

2011 - Nazan SARPER, Suar KILIÇ ÇAKI, Emine ZENGİN, Sema Aylan GELEN -

Özet: Bu makalede otoimmün hemolitik anemi tedavisinin tartışılması amaçlanmıştır. Yöntemler ve Gereçler: Üçüncü basamak bir hematoloji merkezinde 10 yıl içinde tanı alan tüm otoimmün hemolitik anemi olgularının (OİHA) (n=19) hastane kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Tanı sırasında ortanca yaş 5 (4 ay-17 yaş) tir. On üç hastada primer (idyopatik) OİHA, 3 hastada primer Evans Sendromu (ES), 2 hastada otoimmün lenfoproliferatif sendrom (OLPS) +ES, ve 1 has- tada Wiskott-Aldrich sendromu (WAS) +OIHA saptanmıştır. On üç primer OİHA'li hastadan dokuzu 4-8 haftalık prednizolon tedavisine cevap verirken ve nüks etmezken, üç hasta daha uzun süreli pred- nizolon gerektirdi. Hastalardan biri prednizolona oldukça dirençliydi ve siklosporin A (CsA) ilavesiyle hemoliz kontrol altına alınabildi. Tüm primer OİHA'li hastalar ortalama 3 yıllık (4 ay-10 yıl) takipte remisyondaydı. Primer ES'lu hastaların ikisinde OİHA, OLPS'li hastalara benzer şekilde nükslerle seyretti. Primer ES'li hastaların birine splenektomi yapıldı ve halen remisyondadır. OLPS'li hastaların biri prednizolona ilave olarak dirençli OİHA nedeniyle mikofenolat mofetil de gerektirdi. WAS lı hasta dirençli OİHA atağı sırasında septisemi ile kaybedildi. Sonuç: Çocukluk çağında primer OİHA genellikle kortikosteroide iyi cevap veren akut bir seyir gösterirken, primer veya sekonder ES nükslerle giden kronik bir seyir gösterir ve tedavide kortikosteroidlere ilave olarak diğer immunosupresif ajanlar da gerekebilir. Altta yatan immün yetersizlik olduğunda splenektominin komplikasyonları göz ardı edilmemelidir. WAS'da OİHA kayda değer mor- bidite ve mortalite nedenidir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar