Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
65

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
OTOIMMÜN KOLANJITIS: ALTI OLGU

2000 - Sabite KAÇAR, Erkan PARLAK, Yasemin KOŞAR, Nurgül ŞAŞMAZ, Perihan OĞUZ, Esra ERDEN, Selçuk DİŞİBEYAZ, Meral AKDOĞAN, Hüseyin ALKIM -

Özet:zıda serum alkalen fosfataz, gamaglutamil transpeptidaz ve otoantikorlar düzeyleri artmış, otoimmün kronik aktif hepatit ile birlikte safra kanal harabiyeti histolojisi gösteren altı kadın hasta tanımlanmıştır. Yöntem: Dört hasta kronik aktif hepatit ve iki hasta klinik olarak sirozlu idi. Hepatit B, C, sitomegalovirüs, Ebstein-Barr virüs, Herpes simpleks virüse ait serolojik testler negatif idi. Altı hastada da serum antimitokondriyal antikor ve serum M2 antikoru çalışma sırasında ve takip periodu boyunca negatif idi. Literatürde bildirilen titrelerden daha düşük olmak üzere dört hastada homojen tipte serum antinüklear antikor düzeyi, üç hastada ise serum düz kas antikoru düzeyi pozitif idi. Liver-kidney mikrozomal antikor ve perinüklear tipte antinötrofilik sitoplazmik antikor tüm hastalarda negatif idi. İki hastada human lökosit antijen DR4, bir hastada HLA DR3 pozitif saptandı. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi beş hastada yapıldı ve normal bulundu. Dört hastanın tedavi öncesi histolojik özellikleri asiner ve orta derecede portal inflamasyon, ortadan ciddi derecelere de¤işen lobüler infiltrasyon, fibrozis ve duktal harabiyet göstermekte idi. Sirotik hastalardan birinde operasyon sırasında alınan karaciğer biyopsisinde mikronodüler siroz saptandı. Bulgular: Prednizolon veya prednizolon ile birlikte azatioprin ile tedavi edilen dört hastada biyokimyasal ve klinik iyileşme oldu. Takip biyopsileri özellikle lobüler inflamasyonda olmak üzere hepatik inflamasyonda azalma, ancak tedaviyi takiben devam eden safra kanal harabiyeti gösterdi. Sonuç: Otoimmün kolanjit immünsupresif tedaviye kısmi cevap veren immün kökenli bir hastalıktır. Parankimal hasar baskılanırken, hastalığa ait biliyer değişiklikler tedaviye cevap vermiyor görünmektedir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar