Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
44

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
KRONIK KARACIĞER HASTALIĞINDA SAFRA KESESI MOTILITESI, OTONOM NÖROPATI VE DÜZELTILMIŞ QT INTERVALI ILIŞKISI

1999 - Ahmet Kemal GÜRBÜZ, Ramazan ÖZTÜRK, Yusuf YAZGAN, A. Melih ÖZEL, Levent DEMİRTÜRK, Osman Cavit ÖZDOĞAN, Çınar BAŞEKİM, Serdar Nuri HASKÖK -

Özet:lışmada kronik karaciğer hastalığında safra kesesi motilitesini incelemek, safra kesesi motilitesi ile otonom nöropati arasında ve otonom nöropati ile düzeltilmiş QT intervali arasında ilişki bulunup bulunmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmaya alınan bireylerin (n:24) safra kesesi motiliteleri ultrasonografik yöntem ile incelenmiştir. Otonom nöropati yönünden değerlendirme Ewing ve Clarke'nin tarif ettiği standart noninvaziv kardiyak otonom nöropati testleri kullanılarak yapılmıştır. QT intervali değerleri ise Bazzet formülüne (QT intervali = Q-T ÷√ (R-R) göre hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar yaş ve cins uyumlu 10 sağlıklı bireyin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Her iki grubun ortalama safra kesesi ejeksiyon fraksiyonları arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05), ancak hasta grubunda safra kesesi kasılmasının geç döneminde safra kesesi ejeksiyon fraksiyonları belirgin artış gözlendi (p<0.05). Çalışma grubunda otonom nöropati 14 hastada gözlenirken, kontrol grubunda hiçbir olguda gözlenmedi (p<0.05). Otonom nöropati (+) ve otonom nöropati(-) olan olguların safra kesesi ejeksiyon fraksiyonları arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Hasta grubunda ortalama QT intervali değerleri kontrollere göre belirgin uzun bulunurken (p<0.05) otonom nöropati (+) ve otonom nöropati (-) olgular arasında bir fark gözlenmedi (p>0.05). Hasta grubunda otonom nöropati ile QT intervali arasında korelasyon yoktu (r=0.19). Çalışma sonucunda; kronik karaciğer hastalığında safra kesesi motilitesinde sağlıklı kontrollere oranla ejeksiyon fraksiyonu açısından anlamlı bir fark bulunmadığı, fakat kasılma evresinin kontrollere oranla uzun sürdüğü, bu hastalarda yüksek oranda otonom nöropati bulunduğu fakat otonom nöropati ile safra kesesi motilitesi arasında bir ilişki bulunmadığı ve QT intervali değerlerinin sağlıklı kontrollere göre uzun olduğu, ancak QT intervali ile otonom nöropati arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı kanaatine erişilmiştir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar