Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
39

İNDİRME
4

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
PARATESTIKÜLER SARKOMLAR: OLGU SERIMIZ

2013 - Ülkü KÜÇÜK, Ümit BAYOL, Emel Ebru PALA, Özlem AKMAN, Rauf Taner DİVRİK -

Özet: Paratestiküler tümörler; literatürde sıklıkla olgu sunumları şeklinde bildirilmiş heterojen bir grup tümörden oluşmaktadır. Burada paratestiküler sarkom tanısı almış 6 olgunun histomorfolojik, immunohis- tokimyasal ve klinik özellikleri sunulmaktadır. Gereç ve yöntemler: 1997-2012 yılları arasında hastanemizde paratestiküler sarkom tanısı almış 6 olgu çalışmaya alındı. Hastaların tedavi şekli, tümör nüksü, metastaz ve sağkalım bilgileri hasta dosyaların- dan elde edildi. Olgulara ait Hematoksilen-eozin kesitler tekrar gözden geçirildi ve immunohistokimyasal in¬celeme için belirlenen bloklara düz kas aktin, desmin, p53, Ki-67, CD34, S100 ve myogenin belirleyicile- ri uygulandı. Ki-67 ve p53 belirleyicileri ile en az 5 büyük büyütme alanında tümör hücrelerindeki boyanma yüzdesi sayısal olarak değerlendirildi. Bulgular: Histomorfolojik ve immunohistokimyasal inceleme sonucunda 6 paratestiküler sarkom olgusu- nun; 3'ü rabdomyosarkom, 2'si leiomyosarkom ve 1'i liposarkomdu. Sklerotik tipte liposarkom tanılı has- tanın 15 yıllık takibinde iki kez nüks gelişti. Leiomyosarkom tanılı iki hastada da tanı anında akciğer me- tastazları saptandı ve olgulardan biri 7. ayda hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Rabdomyosarkom tanılı 3 hastadan ikisi operasyon sonrası izlem dışı kaldı. Diğer bir hastada 3. ayda karaciğer ve prevertebral bölgede tümör metastazı saptandı ve hasta 14. ayda hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Ki-67 proliferasyon indeksi; rabdomyosarkom tanılı bir olguda ve leiomyosarkom tanılı iki olguda belirgin oranda artmış olarak izlendi. Olgular arasında p53 ekspresyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Sonuç: Paratestiküler tümörler; farklı davranış paternleri gösteren heterojen bir grup tümördür. Çalışma- mızda prognozu belirleyen en önemli faktörlerin tümörün histolojik alttipi ve evresi olduğu görülmüştür.

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Jerusalem Sports Medicine Institute, Lerner Sports Center, Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Jerusalem, Israel Y. KAPLAN 6856 1420 Öz Öz (English) Tam Metin (English) PDF (English) Benzer Makaleler Yazar ile İletişim Editör ile İletişim Araştırma Makalesi