Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
25

İNDİRME
1

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
GÖZ IÇI LENS DISLOKASYONLARINDA CERRAHI TEDAVI YÖNTEMLERI VE SONUÇLARI

2014 - Emine Esra KARACA, Zeynep AKTAŞ, Nuriye Gökçen YALÇIN, Celal Murat HASANREİSOĞLU, Şengül ÖZDEK -

Özet: Katarakt cerrahisinden sonra gelişen göz içi lens (GİL) dislokasyonlarında, cerra- hi yaklaşımlar, komplikasyonlar ve görsel sonuçların değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: 2008-2012 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen GİL dislokasyon olguları retrospektif olarak incelendi. Olgular, preoperatif ve postoperatif görme keskinlikleri (GK), uygulanan cerrahi teknikler, eşlik eden oküler patolojiler, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar ve takip süreleri açısından değerlendirildi. Bulgular: GİL dislokasyonu olan 31 olgunun 31 gözü çalışmaya dahil edildi. Olguların 23'ünde (%74) GİL subluksasyonu, 8'inde (%26) GİL luksasyonu mevcuttu. Olguların ortala- ma yaş ve takip süreleri sırasıyla 56,7±20,8 yıl (17-84 yıl) ve 7,9±6,5 ay (2-24 ay) idi. Preope- ratif GK ortalama 1,59±1,01 logMAR (el hareketi-0,8) düzeyinde olup, postoperatif dönemde 0,85±0,73 logMAR (el hareketi-1,0) seviyesine yükseldi (p:0,001). Olguların 17’sinde GİL re- pozisyonu, 11'inde GİL değişimi ve 3'ünde GİL ekstraksiyonu uygulandı. 1 gözde retina dekol- manı (%3,2), 1 gözde büllöz keratopati (%3,2), 3 gözde GİL dislokasyonu (%9,6) postoperatif erken dönemde karşılaşılan komplikasyonlardı. Sonuç: GİL dislokasyonu olan gözlerde, GİL repozisyonu veya değişimi ile görsel ve ana- tomik olarak başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bununla birlikte retina dekolmanı gibi ciddi komplikasyonların da olabileceği akılda tutulmalıdır.

Bu Yayına Atıf Yapanlar