Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
87

İNDİRME
3

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
HEMATÜRI ŞIKÂYETI ILE BAŞVURAN HASTALARDA HEMATÜRI NEDENLERI VE KLINIK ÖNEMI

2016 - Mustafa Ozan HORSANALI, Kutan ÖZER, Sacit Nuri GÖRGEL, Ahmet Selçuk DİNDAR, Burcu HORSANALI ÖZALP -

Özet: Hematüri ürologların, aile hekimlerinin ve diğer branşlardaki hekimlerin sıkça karşılaştığı bir durumdur. Çalışmamızda hastanemizde, son bir yılda acil servise ve üroloji polikliniğine ayaktan başvuran ve hematüri tesbit edilen hastaları retrospektif olarak inceledik.Gereç ve yöntemler: Hastanemize 2014 yılında acil servise ve üroloji polikliniğine ayaktan başvuran ve hematüri tanısı alan hastalar, hastane kayıt sisteminden alınan bilgiler doğrultusunda retrospektif olarak incelenerek analiz edildi. Hastalar hematüri türüne göre makroskopik ve mikroskopik olarak iki gruba ayrılarak incelendi.Bulgular: Hastanemize başvuran 452 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların yaş ortalaması 57,3±20,4 yıl idi. Makroskopik hematürili hastaların 23(%34)'sinde sistit , 18(%27) hastada mesane malign neoplazmı, 12(%18)'sinde benign prostatik hiperplazi ve 13(%11)'ünde diğer nedenlere bağlı hematüri izlendi. Mikroskopik hematüri ile başvuran hastalarda ise, 203(%52) hastada üriner enfeksiyona bağlı akut sistit, 40(%1) hastada mesane malign neoplazmı, 33(%0,8) hastada benign prostat hiperplazisi ve 109(%28) hastada diğer nedenlere bağlı hematüri izlendi.Sonuç: Çalışmada hem mikroskopik hem de makroskopik hematüriyle başvuran hastalarda en çok üriner enfeksiyona bağlı akut sistit, görülmesine rağmen %13 oranında ürolojik maligniteye bağlı hematüri olduğunu tesbit ettik. %10 hastada ise başvuru esnasında yapılan idrar tetkikinde normal değerler bulunduğunu gördük. Makroskopik hematüri ile başvuran hastalarda daha fazla ürolojik malignite tesbit ettik. Makroskopik hematüri tesbit edilen hastaların ileri incelemeye alınması, mikroskopik hematüriyle başvuran hastalarda ise tekrarlayan mikroskopik hematüri durumunda ileri tetkik ve değerlendirme yapılmasını önermekteyiz

Bu Yayına Atıf Yapanlar