Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
40

İNDİRME
5

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BEHÇET HASTALIĞINDA ÜST GASTROINTESTINAL SISTEM BULGULARI VE HELIKOBAKTER PILORI SIKLIĞI

2006 - Ömer YILMAZ, Refik Ali SARI, Hakan DURSUN, Bülent AYDINLI, Nesrin GÜRSAN, Nihat OKÇU -

Özet:t hastalığı ağız mukozasında ülserasyonlar, göz lezyonları, genital ülserasyonlar ve paterji testi pozitifliği ile karakterize, etyolojisi kesin olarak belli olmayan, kronik tekrarlayıcı bir hastalıktır. Hastalık ağızdan anüse kadar gastrointestinal kanalın herhangi bir kısmı- nı etkileyebilir. Helikobakter pilori (Hp) enfeksiyonu, dünyadaki en yaygı n bakteriyel gastrointestinal hastalık olup, duodenal ve mide ülserinin patogenezinde rol oynamaktadır. Bizim amacımız bölgemizde yaşayan behçetli hastalardaki endoskopik olarak gastrointestinal patolojilerin sıklı ğını ve Hp ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmamıza Behçet hastalığı tanısı almış 21 hasta (12 erkek, 9 kadın) dahil edildi. Dispeptik yakınmaları sebebiyle tüm hastalara üst gastrointestinal sistem endoksopisi uygulandı. Hp varlığını gösterebilmek amacıyla mide antrum, angulus yayı ve korpustan biyopsiler alındı. Bulgular: Hastalarımı- zın yaş ortalaması 36±7.7 yıl (24-52), ortalama hastalık süresi 60.5±75.8 ay (1-324) idi. Endoskopik inceleme sonucu hastalarımızın tümünde gastrit (% 100), 3'ünde (% 14.2) özofajit. 5'inde (% 23.8) mide ülseri, 11' inde duodenit (% 52.3) tespit ettik. Histopatolojik inceleme sonucu 16 hastada (% 76.1) Hp pozitif kronik gastrit, 5 hastada (% 23.8) Hp negatif kronik gastrit bulundu. Kontrol grubunun 9'unda (% 42.8) tespit edilebilen Hp pozitiflik oranı ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi.(p:0.028) Hastalığın aktif dönemde olduğu 6 hastanın hepsinde histopatolojik olarak Hp (+) kronik aktif gastrit tespit edildi. Sonuç: Behçet tanısıyla takip edilen ve dispeptik şikayetleri olan hastalara üst gatsrointestinal sistem endoskopisi yapılmalıdır. Hastalığı aktif dönemde olan dispeptik şikayetlere sahip hastalara, eğer endoskopi ihtimali yoksa Hp eradikasyonu uygulanmalıdır.

Bu Yayına Atıf Yapanlar