Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
6

GÖRÜNTÜLEME
52

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BEDEN EĞITIMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞITIM TEKNOLOJISI STANDARTLARI ILE İLGILI ÖZYETERLIKLERININ İNCELENMESI

2012 - Hakkı ULUCAN, Ebru Olcay KARABULUT -

Özet:Bu araştırmanın amacı, Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin cinsiyet ve üniversite değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini, 2011- 2012 eğitim ve öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında beden eğitimi öğretmenlik bölümünde üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören, 132 bayan, 218 erkek olmak üzere toplam 350 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çoklar (2008) tarafından geliştirilen "Eğitim Teknolojisi Standartları ile İlgili Özyeterlikleri Ölçeği" kullanılmış olup ölçeğin alfa güvenirlilik katsayısı .80'dir. Toplanan veriler üzerinden yüzde, aritmetik ortalama, t testi ve tek yönlü Varyans analizi testi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi bilgisayarda SPSS 16 istatistik program ile yapılmış olup, değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0,05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Araştırmada genel olarak beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim teknolojileri standartları ile ilgili öz yeterliklerinin yüksek olduğu, cinsiyet değişkeninin öğretmen adaylarının özyeterliklerini etkilemediği tespit edilmiştir. Sonuçlarda ayrıca üniversite değişkenine göre öğrencilerin "sosyal, etik, yasal ve insani konular" alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu görülmektedir

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.