Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
20

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
HASTANE ÇALIŞANLARININ KURUM IÇI POLITIK DAVRANIŞLAR VE ETIK IKLIM ALGILAMALARI

2014 - Elif YARDAN DİKMETAŞ, Nurcan US COŞKUN -

Özet:Çalışmada hastane çalışanlarının kurum içi politik davranışlar ve etik iklim algılamaları ölçülmüştür. Bu çalışma, Haziran - Ağustos 2012 tarihleri arasında, 100 yataklı bir devlet hastanesinde yapılmıştır. Çalışmaya katılan personel sayısı 151 (% 68,3)'dir. Çalışmada iki ayrı ölçek kullanılmıştır. İlk kullanılan ölçek, Kacmar ve Ferris (1991) tarafından geliştirilmiş 24 ifadeden oluşan politik davranış algılamaları ölçeğidir. Diğer ölçek Hunt ve arkadaşları (1989) tarafından geliştirilen etik iklim ölçeğidir. Veriler, hazırlanan anket formları aracılığı toplanmıştır. Her iki ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan politik davranış algılamaları ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α: 0,705; etik iklim ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α: 0,696; çalışmanın tamamının Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise α: 0,791 olarak bulunmuştur. Çalışmada, çalışanların ifadelere vermiş olduğu skorlar 5'li likert yöntemi ile değerlendirilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin analizi ve hipotezlerin test edilmesinde SPSS for Windows programı kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların % 39,7'si kadın, % 21,1'i bekar, % 50'si 36 yaş ve üstü, % 49,7'si ilköğretim ve lise mezunu, % 50,3'ü lise üstü mezun, % 80,7'si sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri personeli % 19,3'ü diğer personel, % 82,8'i devlete bağlı personel, %17,2'si firma personeli, % 50,8'i 9 yıl ve üstünde çalışanlar, % 58,2'si 2000 TL ve üstü ücret alanlardan oluşmaktadır. Çalışma boyutlarına verilen puanlar sırasıyla etik iklim boyutu; x: 3,81 ss: 0,94, algılanan politik davranış boyutu x: 2,89 ss: 0,50 bulunmuştur. Çalışanların cinsiyet, medeni durum, yaş, görevi, kadro durumu, kurum kıdem süresi, aylık ortalama gelire göre algıladıkları politik davranış ve kurumdaki etik iklim hakkındaki düşünceleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ancak eğitim düzeyine göre sadece etik iklim boyutunda lise ve altı mezun olanlar ile lise üstü mezun olanlar arasında anlamlı farklılıklar (t: 0,688; p: 0,010) bulunmuştur.

Bu Yayına Atıf Yapanlar