Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 8
İNDİRME 6
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Algılarının İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2020
Kurum:  
::Şefika Dilek GÜVEN","Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi:::Ayla ÜNSAL"]
Özet:

Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleği algılarının incelenmesidir. Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmada örneklem yöntemi kullanılmamıştır. İki üniversitenin sağlık yüksekokulundaki birinci ve dördüncü sınıf 334 hemşirelik öğrencisi arasından 322 gönüllü öğrenci veri toplama formlarını doldurmuştur. Veri toplama formları olarak soru formu ve Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği (HMAÖ) kullanılmıştır. HMAÖ’nin, mesleki nitelikler ve mesleki statü olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Araştırma etik ilkeler ve gönüllülük doğrultusunda yürütülmüştür. İstatistik analiz olarak yüzde, ortalama, cronbach’s alpha, bağımsız gruplarda t testi, one-way ANOVA ve LSD post hoct test yapılmıştır. Bu çalışmada, ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,94, alt boyutlarından “mesleki niteliklerin” 0,95, “mesleki statünün” 0,79 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,29±1,98 ve %69,9’u kızdır. Öğrencilerin %66,1’i üniversite sınavında hemşireliği birinci sırada tercih ettiğini, %6,2’si hemşireliği sevmediğini, %36,6’sı mezun olunca hastanede yönetici hemşire olarak çalışmak istediğini ve %53,7’si kendini mesleğe hazır hissettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %42,9’unun okula gelmeden önce meslek hakkında olumlu düşündüğü saptanmıştır. Öğrencilerin HMAÖ toplam ölçek puan ortalamaları 84,04±19,10’dur. Bu ortalama öğrencilerin mesleki algı düzeylerinin oldukça iyi olduğunu göstermektedir. Mesleki nitelikler alt boyutu ile cinsiyet (p<0,001), sınıf (p<0,05), öğrencilerin hemşireliğe ilişkin duyguları (p<0,05) arasında anlamlılık bulunmuştur. Mesleki statü alt boyutu ile öğrencilerin uzun süredir yaşadıkları yer (p<0,05), hemşireliği isteyerek seçme (p<0,05), hemşireliğe ilişkin duyguları (p<0,001), okula gelmeden önce hemşireliğe ilişkin düşünceleri (p<0,001), bölüme başladıktan sonra hemşireliğe ilişkin düşünceleri (p<0,001) arasında anlamlılık saptanmıştır. HMAÖ toplam ölçek puan ortalamaları ile cinsiyet (p<0,001), hemşirelik hakkındaki duyguları (p<0,01) arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur. LSD post hoc testi sonucunda hemşireliği seven, kız ve dördüncü sınıf öğrencilerin hemşirelik algılarının hemşireliği sevmeyenlere, erkek ve birinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik algılarının yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Hemşirelik algısı ile bazı sosyo-demografik özellikleri ve öğrencilerin hemşirelik hakkındaki düşünceleri arasında anlamlılık saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Hemşirelik,Hemşirelik Öğrencileri,Hemşirelik Mesleği Algısı

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler