Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 72
İndirme 48
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Kontrol Odaklarinin Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Düzeyleri̇ İle İli̇şki̇si̇: Gazi̇osmanpaşa Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ (İi̇bf) Örneği̇
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Bu araştırmanın amacı, potansiyel girişimci olmaları düşünülen İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerinin sahip oldukları kontrol odaklarının onların girişimcilik eğilimleri ile ilişki düzeylerini belirlemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada; Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF bünyesinde yer alan İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye bölümlerinden toplam 520 üniversite öğrencisine Türkçe’ye uyarlanması Dağ (1991) tarafından yapılmış “Rotter'in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği” ve Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen geçerliliği ve güvenirliği test edilerek kanıtlanmış “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği” uygulanarak elde edilen veriler kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon ve çoklu regresyon analizi ile hesaplanmıştır. Yapılan analizlerde, kontrol odağı ve girişimcilik eğilimi değişkenlerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; iç kontrol odağı ve girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Ayrıca, dış kontrol odağı ile girişimcilik eğilimi arasında da pozitif ancak zayıf bir ilişki vardır. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ise, iç kontrol odağı, girişimcilik eğiliminin anlamlı bir yordayıcısıdır. Bu bulgulara göre öğrencilerin iç kontrollü olması onların girişimcilik eğilimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin iç kontrollü hale getirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Kontrol Odağı, Girişimcilik Eğilimi, Korelasyon, Çoklu Regresyon Analizi.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler