Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
12

İNDİRME
10

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DIYABETIK HASTALARIN SAĞLIK İNANÇLARININ METABOLIK KONTROL ÜZERINE ETKISININ İNCELENMESİ

2016 - Nurgül GÜNGÖR TAVŞANLI, Dilek ÖZMEN - https://doi.org/10.17363/SSTB.20162022363

Özet:Bu araştırmada diyabetik hastaların sağlık inançlarının metabolik kontrol üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma Manisa Devlet Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’nde tedavi gören Tip 2 diyabet hastalarında yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Diyabetik Hastaların Tanımlayıcı Özellikleri Bilgi Formu ve Diyabet Hastalarında Sağlık İnanç Modeli Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada tip 2 diyabetli bireylerin sağlık inançları ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir durumu, çalışma durumları, diyabet süresi ve diyabet tedavisinin tipi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Algılanan duyarlılık puan ortalaması tokluk kan şekeri kötü kontrol düzeyinde olan hastalarda daha yüksek, algılanan duyarlılık puan ortalaması BKI obez sınıfında olan hastalarda daha yüksek, hastaların sağlıkla ilgili önerilen aktiviteler alt boyutu puan ortalamalarının HbA1c değeri iyi kontrol düzeyinde olan hastalarda daha yüksek, algılanan ciddiyet alt boyutu puan ortalaması diyabet tedavisine uyum algıları ve diyete uyum algıları kötü olan hastalarda anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır. Bu çalışmada hastaların sağlık inançlarının negatif düzeyde olduğu ve tedavi uyumsuzluklarını yadsıdıkları belirlenmiştir. Bu bulgular hastaların diyabet ve tedavisi ile ilgili olumsuz tutumlara ve bilgi eksikliklerine ya da yanlış bilgilere sahip oldukları düşündürtmektedir.

Anahtar Kelime:Sağlık İnançları, Diyabet, Metabolik Kontrol

Bu Yayına Atıf Yapanlar