Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 24
 İndirme 2
Algılanan Örgütsel Destek İ̇le Örgütsel Sessizlik Arasındaki İ̇lişki: Gıda Sektörü Üzerine Bir Araştırma
2021
Yazar:  
Özet:

Yapılan bu araştırma ile algılanan örgütsel destek ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara ilinde faaliyet göstermekte olan gıda işletmesinde çalışmakta olan 300 iş gören oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, doğrulayıcı faktör analizi, Pearson Korelâsyon analizi ve regresyon analizine tabi tutulmuş olup yapılan analiz ve testler IBM SPSS 23 Demo versiyonu kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda algılanan örgütsel desteğin örgütsel sessizliğin alt boyutlarından olan kabullenici sessizlik ile negatif yönde ilişkisi olduğu ve kabullenici sessizlik üzerinde negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca algılanan örgütsel desteğin savunmacı sessizlik ve korumacı (prososyal) sessizlik ile pozitif yönde ilişkisinin olduğu ve savunmacı sessizlik ve korumacı (prososyal) sessizliği pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

A Research On The Food Sector Between The Perceived Organizational Support and Organizational Silence
2021
Yazar:  
Özet:

it is aimed to detect the relationship between organizational support and organizational silence that is perceived by this research and the sampling group of the research works in the food business operating in the ankara province, the data obtained in 300 business shows that the corrective factor analysis was subjected to pearson chorelation analysis and regression analysis, and analysis and tests were evaluated by using ıbm spss 23 demo version of the organizationic support perceived as a result of a negative relationship with the impairment and the positive effect of the organization is detected in the silence and the positive effect of the organization is detected in the silence and the positive effect of the organization

Anahtar Kelimeler:

0
2021
Yazar:  

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler