Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 3
 İndirme 3
Evli̇ Kadinlarin Kayinvali̇deleri̇ İ̇le İ̇li̇şki̇leri̇ ve Ai̇le Uyumlari
2022
Yazar:  
Özet:

Araştırmanın amacı; evli kadınların algıladıkları gelin-kayınvalide ilişkileri ile aile uyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye’de yaşayan evli, çocuklu ve kayınvalidesi yaşayan 501 kadındır. Araştırmada, ölçüt ve kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Aile Yapısı Değerlendirme Aracı yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri, Kruskal Wallis-H testi, Mann Whitney-U testi ve Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada ilk olarak evli kadınların algıladıkları gelin-kayınvalide ilişki tipi dağılımları tespit edilmiştir. Ardından öğrenim düzeylerine göre algılanan gelin-kayınvalide ilişkileri karşılaştırılmıştır. Sonrasında algılanan gelin-kayınvalide ilişki tipine göre evli kadınların aile uyumları kıyaslanmıştır. Son olarak evli kadınların gelin-kayınvalide ilişkileri ile aile uyumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bulgulara göre; katılımcıların büyük çoğunluğunun kayınvalideleriyle ne çok yakın ve ne de çok uzak ilişki algılarının olduğu, ancak anne-kız ilişki algısında olan katılımcıların da kayda değer oranda fazla olduğu tespit edilmiştir. Buna ilave olarak çatışmalı ve kopuk ilişkiye sahip katılımcıların örneklemin çok az bir kısmını oluşturdukları görülmektedir. Düşük eğitim seviyesine sahip kadınların kayınvalideleriyle daha olumlu ilişki algılarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Çatışmalı ve kopuk ilişkiye sahip evli kadınların aile uyum puanlarının düşük olduğu saptanmıştır. Son olarak evli kadınların kayınvalideyle ilişkileri ile aile uyumları arasındaki ilişki Türkiye örneklemi açısından anlamlı bulunmuştur. Bulgular alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Relationships Of Married Women With Their Mother-in-laws and Family Adjustments
2022
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine the relationship between the bride-mother-in-law relationships perceived by married women and their family harmony. The study group of the research is 501 married women living in Turkey, with children and mother-in-law. In the research, criterion and snowball sampling method was used. The data of the study were collected through the Personal Information Form and the Aile Yapısı Değerlendirme Aracı. Frequency and percentage values, Kruskal Wallis-H test, Mann Whitney-U test and Spearman Brown Rank Differences Correlation analysis were used in the analysis of the data. In the study, firstly, the distribution of the bride-mother-in-law relationship type perceived by married women was determined. Then, the perceived bride -mother-in-law relations according to their education levels were compared. Afterwards, the family adjustments of married women were compared according to the perceived bride-mother-in-law relationship type. Finally, the relationship between the bride-mother-in-law relations of married women and their family adjustment was examined. According to the findings It has been determined that the majority of the participants have neither very close nor very distant relationship perceptions with their mother-in-law, but the participants who have a mother-daughter relationship perception are also significantly higher. In addition, it is seen that the participants with conflicting and broken relationships make up a very small part of the sample. It has been determined that women with lower education levels have more positive perceptions of relationships with their mother-in-law. It was determined that the family adjustment scores of married women with conflicting and broken relationships were low. Finally, the relationship between married women's relationships with their mother-in-law and family adjustment was found to be significant for the Turkish sample. The findings were discussed in line with the literature.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler