Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 74
 İndirme 47
The Effects Of Drama and Cooperative Learning Methods On Fifth Graders’ Reading Comprehension Skills, Attitudes, and Stability Of Them
2018
Yazar:  
Özet:

Abstracten Bu araştırmanın amacı, drama ve işbirlikli öğrenme yöntemlerinin beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine, tutumlarına ve bunların kalıcılığına etkilerinin incelenmesidir. Araştırmanın desenini ön-test, son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen oluşturmuştur. Araştırmaya toplam 82 beşinci sınıf öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin toplanmasında “Bilişsel Giriş Davranışları Testi”, “Okuduğunu Anlama Ölçeği”, “Okumaya İlişkin Tutum Ölçeği” ve izleme testleri kullanılmıştır. Araştırma sorularının cevaplanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi; kovaryans analizi ve tekrarlı ölçümler için kovaryans analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları, işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı gruptaki öğrencilerin okuduğunu anlama ve tutum son-test puanlarının, hem drama yönteminin uygulandığı gruptaki öğrencilerin hem de mevcut öğretim programının uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin okuduğunu anlama son-test puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte,  işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı gruptaki öğrencilerin okuduğunu anlama son-test ve izleme testi puanları arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı, ancak drama yönteminin uygulandığı gruptaki ve kontrol grubundaki öğrencilerin okuduğunu anlama son-test ve izleme testi puanları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu saptanmıştır. Bulgular ayrıca, tutum son-test puan ortalamaları ve izleme testi puan ortalamaları arasındaki farklılıkların gruplara göre anlamlı olmadığını da göstermiştir. Araştırmada eğitime yönelik çıkarımlara ve gelecekte yapılacak araştırmalara ilişkin önerilere de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler