Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 35
 İndirme 9
Kayak Merkezlerinde Hizmet Kalitesi, Davranışsal Niyet ve Memnuniyet İlişkisi: Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi Örneği
2021
Dergi:  
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences
Yazar:  
Özet:

Araştırmada, Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde sunulan hizmetlerin Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne kayak eğitimine gelen üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Ayrıca araştırmada öğrencilerin Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne yönelik genel memnuniyetleri ile davranışsal niyetleri arasında, öğrencilerin Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne yönelik genel memnuniyetleri ile hizmet kalitesi boyutları (kayak pistleri, tesisler ve kayak eğitmenleri) arasında ve öğrencilerin davranışsal niyetleri ile hizmet kalitesi boyutları (kayak pistleri, tesisler ve kayak eğitmenleri) arasında istatistksel olarak anlamlı ilişkiler araştırılmıştır. Araştırmanın evreni Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne kayak eğitimine gelen Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden ve Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden toplam 155 öğrencidir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 142 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma evreninin %92’sine ulaşılmıştır. Araştırma verileri anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Anket formu Gençer vd. (2008), Sağlık ve Kocaman (2014) Ayaz ve Apak (2017a), Ayaz ve Apak (2017b) araştırmalarında kullandıkları ölçeklerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde IBM SPSS 22 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin kayak pistleri ve tesisler boyutlarına yönelik hizmet kalitesi algısının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara gösterdiği sonucuna, öğrencilerin kayak eğitmenleri boyutuna yönelik hizmet kalitesi algısının yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne yönelik genel memnuniyetleri ile davranışsal niyetleri arasında doğru yönlü (pozitif) yüksek bir ilişki, öğrencilerin genel memnuniyetleri ile hizmet kalitesi boyutları arasında (kayak pistleri) doğru yönlü (pozitif) orta bir ilişki ve öğrencilerin davranışsal niyetleri ile algılanan hizmet kalitesi boyutları arasında (Kayak pistleri ve tesisler) doğru yönlü (pozitif) orta, çok zayıf bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Quality Of Service, Behavioral Quality and Satisfaction In Ski Centers: Ilgaz Yildiztepe Ski Center Example
2021
Yazar:  
Özet:

In the study, the services offered at Ilgaz Yıldıztepe Ski Center have been investigated whether the services offered at Ilgaz Yıldıztepe Ski Center showed a significant difference according to the demographic characteristics of university students who come to ski training. The study also studied statistically meaningful relationships between the general satisfaction of students with the Ilgaz Star Trek Ski Center and the general satisfaction of students with the Ilgaz Star Trek Ski Center and the quality of service dimensions (skies trains, facilities and ski trains) and the behavioral intentions of students with the quality of service dimensions (skies trains, facilities and ski trains). The universe of the research is a total of 155 students from the Faculty of Sports Sciences of the Gazi University and the Faculty of Sports Sciences of the Giresun University from the Ilgaz Yıldıztepe Ski Center to the ski training. 142 students who agreed to participate in the study formed a sample of the study. The research has reached 92% of the universe. The research data is collected using the survey technique. The form of youth. (2008), Health and Big (2014) was prepared using the scales they used in the Ayaz and Apak (2017a), Ayaz and Apak (2017b) research. For the analysis of the research data, the IBM SPSS 22 statistical package program was used. The study found that students' perception of the quality of the service for the skyscrapers and facilities size showed statistically significant differences according to gender, and that students' perception of the quality of the service for the skyscrapers size showed statistically significant differences according to age. In addition, there has been a correct (positive) high relationship between the general satisfaction of the students and their behavioral intentions, a correct (positive) medium relationship between the general satisfaction of the students and the quality of the service dimensions (scale trails) and the quality of the service dimensions perceived by the behavioral intentions of the students (scale trails and facilities), a correct (positive) medium, very weak relationship between the general satisfaction of the students and the quality of the service dimensions.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler