Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 55
 İndirme 7
Lise Öğrencilerinin İngilizceye Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının ve Yabancı Dil Öğrenme Kaygılarının İncelenmesi: Bir Anadolu Lisesi Örneği
2021
Dergi:  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın genel amacı, lise öğrencilerinin İngilizce ile ilgili öz yeterlik algılarının ve yabancı dil öğrenme kaygılarının incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Gaziantep ilinin Şahinbey ilçesindeki bir lisede 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören 1118 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilen 686 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “İngilizce ile İlgili Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” ve “Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet değişkeninin lise öğrencilerinin İngilizce öz yeterlik algılarında belirleyici bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. Sınıf düzeyinin lise öğrencilerinin İngilizce öz yeterlik algılarında etkili olduğu, 9 ve 10. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin İngilizce öz yeterlik algılarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Aile maddi gelir düzeyinin lise öğrencilerinin İngilizce öz yeterlik algılarında belirleyici olduğu ve aile maddi gelir düzeyi 5001 TL ve üzeri olan öğrencilerin İngilizce öz yeterlik algılarının aile maddi geliri daha düşük öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Herhangi bir İngilizce kursuna katılan lise öğrencilerinin İngilizce öz yeterlik algılarının katılmayan öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. İngilizce dersine çalışma sıklığının lise öğrencilerinin İngilizce öz yeterlik algılarında etkili olduğu ve ders çalışma sıklığı arttıkça öğrencilerin İngilizce öz yeterlik algılarının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra cinsiyet değişkeninin lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenme kaygılarını etkilediği; kız öğrencilerin yabancı dil öğrenme kaygılarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyinin lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenme kaygılarında etkili olduğu; 9, 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin yabancı dil öğrenme kaygılarının 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aile gelir düzeyinin lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenme kaygıları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmadığı sonucuna varılmıştır. İngilizceye yönelik kursa katılmayan lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenme kaygılarının katılan öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmada İngilizce dersine çalışma sıklığının lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenme kaygılarını etkilediği; İngilizce dersine çalışma sıklığı azalan öğrencilerin kaygılarının da arttığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, lise öğrencilerinin İngilizce öz yeterlik algıları ile yabancı dil öğrenme kaygıları arasında orta düzeyde ve negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Review Of High School Students' Self-qualification Faiths To English and Foreign Language Learning Worries: An Anadolu High School Example
2021
Yazar:  
Özet:

The general purpose of this study is to study high school students’ perceptions of self-capacity related to English and foreign language learning concerns. Relational scan model was used in the research. The universe of research is composed of 1118 students who studied in classes 9, 10, 11 and 12 in a high school in the province of Gaziantep in the province of Şahinbey in the 2019-2020 educational year. The sample of the study consists of 686 students selected through easy-to-access sample. The research data was collected using "Personal Information Form", "The Measurement of Self-Competence in Related to English" and "The Measurement of Foreign Language Learning Anxiety". The research finds that gender variables have no determining effect on the perception of English language self-capacity in high school students. It is concluded that the level of class has an influence on the perception of English self-capacity of high school students, and that students studying in 9th and 10th classes have a higher perception of English self-capacity. It is determined that the level of family financial income is determinant in the perceptions of English self-capacity of high school students and that the perceptions of English self-capacity of students with family financial income level of $5001 and above are higher than the perceptions of lower family financial income of students. It is concluded that high school students who participate in any English course have higher perceptions of English self-qualification than students who do not participate. The frequency of study in English lessons has been concluded that high school students have an influence on the perception of English self-capacity and that the frequency of study in English lessons increases as students have an increased perception of English self-capacity. In addition, the gender variable has been determined to affect high school students’ struggles to learn foreign languages; girls’ struggles to learn foreign languages are higher than boys. The class level has an impact on foreign language learning concerns for high school students; the conclusion has been achieved that foreign language learning concerns for students studying in 9th, 10th and 11th classes are higher than those studying in 12th classes. It has been concluded that the level of family income has no determining effect on foreign language learning concerns of high school students. High school students who do not participate in the English language course have been determined to have higher concerns about learning a foreign language than students who participate. The study found that the frequency of studying in English lessons affected high school students’ concerns about learning a foreign language; the frequency of studying in English lessons also increased. It has also been concluded that there is a meaningful relationship between high school students' English self-competence perceptions and foreign language learning concerns at the middle level and in the negative direction.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 667
Atıf : 2.475
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini