Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 6
 İndirme 6
Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü
2022
Dergi:  
İşletme Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Amaç – Bu araştırmanın amacı çevresel duyarlılığın çalışanların yeşil örgütsel davranışına etkisinde kişilik özelliklerinin aracı rolünün belirlenmesidir. Yöntem – İstanbul’da eğitim hizmeti veren devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenler araştırmanın evrenini oluştururken gönüllü olarak katılanları çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 15 Ekim ve 20 Aralık 2021 tarihleri arasında 577 katılımcıya Kişisel Bilgi Formu, Çevresel Duyarlılık Ölçeği, Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği ve On Maddeli Kişilik Ölçeğinden oluşan anket uygulanmıştır. Araştırmada Aracı Değişken Analizi için SPSS PROCESS Eklentisi kullanılmıştır. Bulgular – Analiz sonucunda çevresel duyarlılık tutumunun, bilgi/duygu faktörünün, özenli davranışın ve geri dönüşümün yeşil örgütsel davranış ve teknolojik duyarlılık üzerine etkisinde deneyime açıklık, yumuşaklık, duygusal denge, sorumluluk ve dışadönüklük gibi kişilik özelliklerinin kısmi aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Bu çalışmada, çevresel duyarlılığın çalışanların yeşil örgütsel davranışlarına etkisinde kişilik özelliklerinin aracı rolü belirlenmeye çalışılmış ve çevresel duyarlılık tutumunun, bilgi/duygu faktörünün, özenli davranışın ve geri dönüşümün yeşil örgütsel davranış ve teknolojik duyarlılık üzerine etkisinde tecrübeye açıklık, yumuşaklık, duygusal denge, sorumlulukla dışadönüklük gibi kişilik özelliklerinin kısmi aracılık etkisi olduğu tespit edilerek analiz sonuçları yorumlanmıştır. Araştırmanın konusunu oluşturan değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Çalışmada çevresel sorunların gittikçe arttığı günümüzde konunun önemi ve gelecekteki durumu ile ilgili olarak yorum ve önerilere yer verilmekte ve ilerideki literatür çalışmalarına öncülük edeceği ve sektörel alana da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Role Of Personality Characteristics In The Influence Of Environmental Sensitivity On The Green Organizational Behavior Of Employees
2022
Yazar:  
Özet:

Purpose - The purpose of this research is to determine the median role of personality characteristics in the impact of environmental sensitivity on the green organizational behavior of employees. Method - Academics who work in state and foundation universities that provide educational services in Istanbul create the universe of research while voluntarily participating form the examples of the study. From October 15th to December 20th 2021, 577 participants were surveyed with a personal information form, environmental sensitivity scale, green organizational behavior scale, and ten-matter personality scale. The study used the SPSS Process Plugin for Instrument Variable Analysis. Results - The analysis found that the environmental sensitivity attitude, the knowledge/sensitivity factor, careful behavior and recovery on green organizational behavior and technological sensitivity have a partial mediation effect on the experience of personality characteristics such as openness, softness, emotional balance, responsibility and externality. Discussions - In this study, environmental sensitivity has been attempted to determine the instrumental role of personality characteristics in the impact of the green organizational behavior of employees and the results of the analysis have been interpreted by identifying the environmental sensitivity attitude, knowledge/sensitivity factor, careful behavior and recovery on the green organizational behavior and technological sensitivity in the impact of experience as the personality characteristics, such as transparency, softness, emotional balance, responsibility and externality, are partly mediated. There is no study on the relationship between the variables that make up the subject of the study. In the study, with increasing environmental problems, comments and suggestions are presented on the importance of the subject and the future situation and it is believed to lead the future literary work and to contribute to the sector.

Anahtar Kelimeler:

0
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


İşletme Araştırmaları Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.210
Atıf : 8.618
2022 Impact/Etki : 0.541
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
64/509

İşletme Araştırmaları Dergisi