Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 19
 İndirme 7
Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
2023
Dergi:  
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma, Türkiye’de yapılmış olan eğitim kurumları ve diğer kurumlarda “örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi” inceleyen çalışmaları meta-analiz yöntemiyle analiz eden bir çalışmadır. Bu çalışmada ayrıca örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ilişkisine etki edebilecek moderatör değişkenler de belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması için YÖK tez kataloğu, Web of Science, ERIC veri tabanlarında ve Google Scholar arama motorunda kapsamlı bir arama yapılmıştır. Araştırmada dâhil etme ölçütleri belirlenmiş, bu ölçütler kapsamında Türkiye’de eğitim kurumları ve diğer kurumlarda örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi araştıran, Pearson Korelasyon katsayısı (r) değerini veren 36 çalışma meta-analiz araştırmasına dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamında yayın yanlılığı, heterojenlik ve etki büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. Araştırma bulgularına göre bu çalışmada yayın yanlılığı olmadığı belirlenmiştir. Ortalama etki büyüklüğü değeri rastgele etkiler modeli yöntemiyle hesaplanmış ve bu değerin, ters yönde ve orta düzeyli olduğu görülmüştür (r ̅=-0,391). Araştırmanın heterojenlik testi sonucuna göre araştırmaya dâhil edilen çalışmalara ait etki büyüklükleri arasında heterojen bir yapı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Q=848,36 p<0,05 sd=35 I2 değeri 95,87). Moderatör değişken olarak belirlenen yayın türü değişkeninin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkide anlamlı bir moderatör değişken olduğu görülmüştür (Q değeri= 15,12 sd=2 ve p<0,001). Ayrıca örneklem türünün, örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkide anlamlı bir moderatör değişken olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır (Q değeri= 0,41 sd=1 ve p>0,005).

Anahtar Kelimeler:

The relationship between organizational commitment and organizational synthesis: a meta-analysis study
2023
Yazar:  
Özet:

This study is a study that analyses the studies of the "relationship between organizational commitment and organizational sinism" in the educational institutions and other institutions in Turkey using the meta-analysis method. In this study, we also tried to identify the moderator variables that could affect the relationship between organizational commitment and organizational sinism. For the collection of data in the research, a comprehensive search was carried out in the YÖK thesis catalogue, the Web of Science, the ERIC databases and the Google Scholar search engine. The criteria for inclusion in the study have been determined, and these criteria have been included in the study of the 36 study meta-analysis that studies the relationship between organizational commitment and organizational sinism in the educational institutions and other institutions in Turkey, which gives the value of the Pearson Correlation Factor (r). In the framework of the study, the publication error, heterogeneity and impact size values have been calculated. Research finds that there is no error in this study. The average impact size value was calculated by the random impact model method and this value was found to be opposite and medium (r =-0,391). The study’s heterogenity test results found that there was a heterogeneous structure between the impact sizes of the studies involved in the study (Q=848,36; p<0,05; sd=35; I2 value 95,87). The moderator variable has been shown to be a meaningful moderator variable in the relationship between organizational commitment and organizational sinism (Q value = 15,12; sd=2 and p<0,001). It is also found that the sample type is not a meaningful moderator variable in the relationship between organizational commitment and organizational sinism (Q value = 0.41; sd = 1 and p> 0.005).

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 739
Atıf : 2.783
2023 Impact/Etki : 0.611
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi