Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 37
 İndirme 2
Anadolu Kalkolitik Dönem Boyalı Seramik Geleneği
2020
Dergi:  
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences
Yazar:  
Özet:

Tarihin en erken dönemlerinden itibaren Anadolu ve Anadolu dışındaki farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumların, sosyo-kültürel yapıları, dinsel inanışları ve sanat anlayışları hakkındaki bilgilere arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılan buluntular sayesinde ulaşmak mümkündür. Tarihsel gelişim içerisinde Neolitik Dönem olarak tanımlanan dönemde ilk kez ortaya çıkan yerleşik hayat, toplumların tarım, hayvancılık ve üretime dayalı bir sistem kurmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu önemli gelişme ile birlikte dönemin toplumları, çanak çömlek üretimine ve kullanımına ihtiyaç duymuşlardır. Toplumların sanat anlayışları hakkındaki bilgilere bazı arkeolojik buluntular sayesinde olduğu gibi, seramik buluntular sayesinde de ulaşmak mümkündür. Anadolu’da Neolitik Dönem ile birlikte ortaya çıkan boyalı seramik geleneğinin, farklı kültür bölgelerinde malzeme, teknik, motif ve bezeme anlayışı bakımından farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır. Anadolu’da Kalkolitik Dönem boyalı seramik geleneği, farklı kültür bölgelerinde yaşayan toplumların, boyalı seramik üretim tekniklerini ve sanat anlayışlarını ortaya koyması bakımından büyük önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında, Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi’nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılan boyalı seramik buluntular hakkında değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Çalışma kapsamında; Ilıpınar, Orman Fidanlığı, Demircihöyük, Çatalhöyük Batı, Kuruçay, Hacılar ve Beycesultan’da yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılan boyalı seramik buluntular değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışma kapsamında, Anadolu’nun Kalkolitik Dönem’e tarihlendirilen farklı bölgelerinde arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılan boyalı seramiklerin üretim teknikleri, formları, motif ve bezeme anlayışları üzerinde durularak değerlendirilmeye çalışılacaktır. Anadolu’da Kalkolitik Dönem’de arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılan boyalı seramik geleneği ile ilgili olarak yerli üretim teknikleri ve sanat anlayışları ile farklı bölgeler arasında kurulan ticari, ekonomik ve sosyo-kültürel ilişkiler sonucunda ortaya çıkan sanat anlayışları hakkında değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Anadolu Calcolitic Period Of Ceramic Tradition
2020
Yazar:  
Özet:

From the earliest periods of history, it is possible to obtain information about the sociocultural structures, religious beliefs and art concepts of communities living in different cultural areas outside of Anatolia and Anatolia through the findings revealed as a result of archaeological discoveries. In the historical development, the established life, which appeared for the first time in the period defined as the Neolithic Period, has made it compulsory for societies to establish a system based on agriculture, livestock and production. With this significant development, the communities of the time needed the production and use of cranberries. Information about the art concepts of societies is possible, as through some archaeological findings, as through ceramic findings. It is clear that the painted ceramic tradition that emerged in Anatolia along with the Neolithic Period shows differences in terms of material, technical, motivational, and conceptual concepts in different cultural areas. The Calcolitic Period painted ceramic tradition in Anadolu has a great importance for the community living in different cultural areas to show up the painted ceramic production techniques and art concepts. In the framework of the study, we will try to evaluate the painted ceramic findings discovered as a result of the archaeological excavations conducted in the Central Anadolu, Western Anadolu and Marmara Region. In the framework of the study; Ilıpınar, Forest Fidanlığı, Demircihöyük, Çatalhöyük West, Kuruçay, Hacılar and Beycesultan archaeological excavation studies will try to evaluate painted ceramic findings. In the framework of the study, it will be attempted to evaluate in the different regions of the Calcolic Period of Anadolu by focusing on the production techniques, forms, motives and concepts of painted ceramics discovered as a result of archaeological excavations. In Anatolia, the painted ceramic tradition revealed as a result of archaeological excavations in the Calcolitic Period will be tried to evaluate the local production techniques and art concepts and the art concepts arising as a result of commercial, economic and socio-cultural relations established between different regions.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 942
Atıf : 164
2022 Impact/Etki : 0.034
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
492/509

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences