Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 96
 İndirme 37
8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE UYGULANAN BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
2013
Dergi:  
The Journal of Academic Social Science Studies
Yazar:  
Özet:

Beyin temelli öğrenme yaklaşımının, duyguları, tematik eğitimi, farklılaştırılmış öğrenmeyi, hareket ve zekâ modellerinin kullanımını vurgulamasıyla son yıllarda daha sistematik bir şekilde uygulandığı gözlenmektedir. Bu tespitten yola çıkarak bu araştırmanın amacı, İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde uygulanan Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının öğrenci başarısına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu araştırma modeli kullanılmıştır. Uygulanan deneysel desende, bağımlı değişkenler öğrenci başarılarıdır. Bu bağımlı değişkenler üzerinde incelen bağımsız değişkenler ise öğrencilere uygulanan Beyin Temelli Öğrenme yaklaşımı ile yürürlükte bulunan fen ve teknoloji öğretim programının içerdiği öğretim yöntemleridir. Araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, bir deney grubu ve iki kontrol grubu ile yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında 19’ar öğrenci olmak üzere toplam 57 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın uygulaması fen ve teknoloji dersindeki “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” ünitesinin öğretiminde gerçekleştirilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere beyin temelli öğrenme yaklaşımı kullanılarak, kontrol gruplarındaki öğrencilere ise yürürlükteki fen ve teknoloji müfredatına göre öğretim yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, beyin temelli öğrenme yaklaşımının kullanıldığı deney grubunun başarı son test puanlarının kontrol gruplarının başarı son test puanlarından deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Beyin Temelli Öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile yürürlükteki fen ve teknoloji programının uygulandığı kontrol gruplarındaki öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre başarıları açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Brain-based Learning Approach Which Applied To 8th Grade Science and Technology Classes On Students’ Academic Achievement
2013
Yazar:  
Özet:

Brain-based learning approach, which emphasized feelings, thematic instruction, differentiated learning, movement and use of mental models have been applied with more systematic way in recent years. Based on this identification, the purpose of the study was to examine the effect of brain-based learning approach on achievement in 8th grade students’ science classes. The pre/post-test control group research model was used in this study. In the experimental pattern, dependent variables were the student’s achievement. Independent variables on the dependent variables examined in this brain-based learning approach applied to the students and teaching methods that are contained in the applicable science and technology curriculum. The research was conducted with one expremental group and two control groups in 2011-2012 academic years. Totally 57 students, 19 in experimental group, 19 in each control groups participated in this research. The study took place during the teaching of ‘cell

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
The Journal of Academic Social Science Studies

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.435
Atıf : 11.374
2023 Impact/Etki : 0.042
The Journal of Academic Social Science Studies