Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 4
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ DOKTOR MARKALAŞMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
2023
Dergi:  
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada, sosyal medya pazarlamasının doktor markalaşmasını üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda; üniversitede eğitim öğretimine devam etmekte olan öğrenciler içersinden basit seçkisiz örneklem metodu ile seçilen 547 kişi araştırma örneklem grubunu oluşturmakta olup veriler yüz yüze anket uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada, “Kişisel Bilgi Formu”, “Sağlık Sektöründe Sosyal Medya Pazarlaması Ölçeği” ve “Doktor Markalaşması Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS ile analiz yapılmıştır. Analiz metodu olarak verilerin normal dağıldığı belirlenmesi neticesinde; basit doğrusal regresyon, pearson korelasyon, ANOVA ve bağımsız gruplarda t testi uygulanmıştır. Araştırmanın neticesinde, araştırmaya katılanların sosyal medya pazarlamasının doktor markalaşmasını üzerine istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında bireylerde sağlık sektöründe sosyal medya pazarlamasını artıkça doktor markalaşması düzeyinin de artacağı ön görülmektedir

Anahtar Kelimeler:

Investigation Of The Effect Of Social Media Marketing On Doctor Branding In The Health Sector
2023
Yazar:  
Özet:

In this research, it was conducted to examine the effect of social media marketing on doctor branding. In line with the purpose of the research; 547 people selected by simple random sampling method among the students continuing their education at the university constitute the research sample group and the data were collected by applying a face-to-face questionnaire. In the research, "Personal Information Form", "Social Media Marketing Scale in the Health Sector" and "Doctor Branding Scale" were used. Data were analyzed with SPSS. As a result of determining that the data are normally distributed as a method of analysis; simple linear regression, pearson correlation, ANOVA and independent groups t test were applied. As a result of the research, it was determined that the social media marketing of the participants had a statistically significant and positive effect on doctor branding. In the light of these results, it is predicted that the level of doctor branding will increase as individuals increase social media marketing in the health sector.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 469
Atıf : 748
2023 Impact/Etki : 0.244
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty