User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 4
 Viewing 81
 Downloand 53
Psikolojik Sermayenin Örgütsel Sessizliğe Etkisi: Üniversite İdari Personeli Üzerine Bir Araştırma
2018
Journal:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Author:  
Abstract:

Bu çalışmanın amacı, psikolojik sermayenin örgütsel sessizliğe etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla çalışma Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede çalışan ve farklı kademelerde görev yapan 91 idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Avey, Avolio ve Luthans (2011)’ tarafından geliştirilen ve Oruç (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Psikolojik Sermaye Ölçeği Kısa Formu (PSÖ-12)” ve Van Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilen ve Şehitoğlu ve Zehir (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler ve etkiler korelâsyon ve regresyon analizleri ile belirlenirken, değişkenlere ait ölçeklerin doğrulanması esnasında yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre psikolojik sermayenin kabullenici sessizli negatif yönde, savunma amaçlı sessizliği ve örgüt yararına sessizliği pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles