User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 10
 Views 93
 Downloands 46
Effect Of 5e Learning Model On Academic Achievement and Attitude Towards The Science Course: A Meta-analysis Study
2019
Journal:  
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu araştırmanın amacı, 5E öğrenme modelinin akademik başarı ve derse yönelik tutum üzerine etkisini inceleyen çalışmaların etki büyüklüklerinin öğrenim düzeyi ve ders türüne göre bir farklılık oluşturup oluşturmadığını meta analiz yöntemi ile belirlemektir. Çalışmada, 2006 ile 2016 yılları arasında “5E öğrenme” modeli ile ilgili fen alanında yapılmış 38 çalışma incelenmiştir. Bu doğrultuda nicel verilere sahip, deneysel desende tasarlanmış, fen bilimleri derslerinde Türkiye’de uygulanmış ve ulusal veya uluslararası yayınlanmış ya da yayınlanmamış tezler olmak üzere çalışmalar meta analiz yöntemiyle birleştirilmiştir. Verilerin analizinde Comprehensive Meta Analysis (CMA) programı kullanılmış, etki büyüklüklerinin ve genel etki büyüklüğünün yorumlanması için Cohen’s d değeri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda 5E öğrenme modelinin akademik başarı üzerindefazla üniversite düzeyinde,az ise ilkokul düzeyinde etkisinin olduğu ve bu modelin akademik başarı üzerinefazla fizik dersinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 5E öğrenme modelinin geleneksel öğretim yöntemine göre derse yönelik tutum üzerine orta düzeyde etkili olduğu ve modelin tutum üzerindefazla biyoloji dersinde etkili olduğu belirlenmiştir.  Bu bağlamda 5E öğrenme modelinin fen ile ilgili derslerde uygulanmasına yönelik öğretmenlerin teşvik edilmesi ve ders içi uygulama sorunlarına yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.

Keywords:

Effect Of 5e Learning Model On Academic Achievement and Attitude Towards The Science Course: A Meta-analysis Study
2019
Author:  
Abstract:

The aim of this research is to determine whether the impact of studies that study the impact of the 5E learning model on academic success and class-oriented attitude creates a difference depending on the level of learning and the type of course. The study examined 38 studies in the field of science related to the "5E learning" model between 2006 and 2016. In this regard, the studies with quantitative data, designed in experimental designs, in science courses applied in Turkey and national or international published or unpublished theses are combined with the meta-analysis method. In data analysis, the Comprehensive Meta Analysis (CMA) program was used to calculate Cohen’s d value to interpret the impact sizes and the overall impact sizes. The research has found that the 5E learning model has an influence on academic achievement over the university level, while a little on primary school level, and that this model has an influence on academic achievement over the course of physics. It is also determined that the 5E learning model has a medium-level impact on a class-oriented attitude according to the traditional teaching method and that the model has a high-level impact on the attitude in the course of biology.  In this context, it is recommended that teachers are encouraged to apply the 5E learning model in the courses related to science and to provide service-in-service training on the problems of the application in the course.

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles


Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 430
Cite : 1.060
2022 Impact : 0.198
Quarter
Basic Field of Educational Sciences
Q3
153/232

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi