User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 68
 Downloands 12
SANAT NESNESİ OLARAK HAYVAN VE ETİK
2021
Journal:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Author:  
Abstract:

1960’lı yılların sanat hareketlerine bakıldığında disiplinler arası yaklaşımla sanat yapıtların üretildiği görülür. Disiplinler arası kavramı resim ve heykelin ötesinde üretim yapma düşüncesine denk gelir. Farklı disiplinlerin sanat alanına dâhil edilmesi ki bunlar; müzik, tiyatro, şiir, edebiyatın vb.dir. 1960’lı yıllar ve sonrası sanat üretimine dâhil edilen bu disiplinler kendi sanat dillerine ait yapıları da sanat yapıtının içine dâhil etmişlerdir. Bu yıllar çoklu sanat dillerinin bir aradalığıyla yeni malzeme ve anlatım dilleri arayışlarına olanaklar sağlamıştır. Bunun sonucunda, yeni olanaklar ile oluşturulan sanat yapıtlarının malzeme repertuvarı da oldukça değişmiş ve gelişmiştir. Resim ve heykel gibi geleneksel anlatım biçimleri terk edilince ortaya Yoksul sanat, Feminist sanat, Yeryüzü sanatı, Performans sanatı, Süreç sanatı, Fluxus gibi sanatsal hareketler ve bunlara bağlı olarak yeni anlatım dilleri de görünür olmuştur. Sanat hareketleri değiştikçe sanatçıların malzeme ve teknik yönelimleri de farklı mecralarda çeşitlenmiştir. Bu dönem sanat nesnesi malzeme ve tekniklerinin oldukça radikal hale geldiği noktası önemli bir noktadır. Özellikle de performans sanatında sanatçı kendi bedenini sanat nesnesi haline getirmiş ve bedeni üzerinde acı ve şiddeti deneyimleyerek görünür kılmıştır. Acının ve şiddetin görünürlüğü ve insan bedeninin sanat nesnesinin kendisini oluşturması; sanatçı, izleyici, galeri, müze ve sanat kavramlarını ters yüz etmiş ve yeniden tanımlanmalarını gerekli kılmıştır. Bunun da ötesinde kişisel ve toplumsal sorunlarla doğrudan ilişkilendirilebilen performans sanatında sanatçı yalnızca kendi bedenini sanat nesnesi alanına çevirmemiştir. Canlı ya da ölü hayvanı da sanat nesnesi olarak kullanmış; acı, şiddet ve ölümü hayvan üzerinde uygulamıştır. Hem kendisinin hem de izleyicinin dâhil olduğu performans ve yerleştirmelerde hayvanın öldürülmesine varan şiddette gösteriler oluşturmuştur. Bu bildiride hayvanın öldürüldüğü ya da ölümüne neden olunduğu performans sanatı yapıtları incelenerek sanatçı, yapıt ve izleyici açısından değerlendirmesi etik kavramı çerçevesinde çözümlenmeye çalışılacaktır.

Keywords:

Animal and Ethics as an Art
2021
Author:  
Abstract:

The art movements of the 1960s show that art works are produced by interdisciplinary approach. The interdisciplinary concept is equal to the idea of making production beyond painting and statue. The inclusion of different disciplines into the field of art that are: music, theatre, poetry, literature, etc. These disciplines, which were incorporated into art production in the 1960s and subsequent years, incorporated the structures of their own art languages into artwork. These years have provided opportunities for the search for new material and narrative languages with a range of multi-art languages. As a result, the material repertoire of artworks created with new possibilities has also changed and developed considerably. When traditional narrative forms such as paintings and sculptures were abandoned, the poor art, Feminist art, Earth art, Performance art, Process art, Fluxus and new narrative languages as a result of them were also visible. As the art movements change, the materials and technical orientations of the artists are also varied in different mechanisms. This period of art is an important point where the material and technique of the object becomes quite radical. Especially in performance art, the artist has made his body an art object and made it visible by experiencing pain and violence on his body. The visibility of suffering and violence and the creation of the art object of the human body; the artists, the viewers, the galleries, the museums and the art concepts have reversed and made them necessary to be redefined. In performance art, which can be directly linked to personal and social problems, the artist has not only converted his body into the field of art object. He also used the living or dead animal as an art object; he applied suffering, violence and death to the animal. He has made demonstrations of violence in the performance and placement of both himself and the spectator that included the murder of the animal. In this statement, the study of the performance art works in which the animal was killed or caused to death will be attempted to resolve the ethical concept of the assessment of the artist, the work and the audience from the point of view.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 3.460
Cite : 2.601
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)