User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 26
 Downloands 3
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN TÜRKİYE’DE İDARİ KÜLTÜRÜN ŞEKİLLENMESİNE ETKİSİ
2022
Journal:  
Ombudsman Akademik
Author:  
Abstract:

İdari kültür genel ifadesiyle bir kamu kurumunda kabul edilebilir ve meşru davranışın ne olduğu ya da yöneticilerin sahip olduğu değerler, inançlar ve tutumlardır. Dünyada gittikçe yaygınlaşan ombudsman kurumu üstlendiği görevler itibarıyla idare ile bireyler arasındaki uyuşmazlıkları çözmekle kalmayıp ülkelerin idari kültürlerinin biçimlenmesine katkı sağlamaktadır. Ombudsman olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu, yurttaşların idari makamlar karşısında hak arama birimi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı olarak faaliyette bulunan bir kurumdur. Kamu Denetçiliği Kurumu kendisine yapılan başvurularda almış olduğu kararlarla kamu kurumlarına başvuru konusu bağlamında yol gösterici bir işlev üstlenmektedir. Yönetsel işleyiş sürecindeki aktif katılım neticesinde aldığı kararlar ve oluşturduğu yaklaşımların kurumu Türkiye’de idari idari kültürün gelişiminde etkili bir aktör konumuna getirmesi beklenmektedir. Bu çalışmada Kamu Denetçiliği Kurumu kararları içerik analizi yöntemi ile incelenerek Türkiye’deki idari kültürün şekillenmesine etkisi ortaya konulmuştur.

Keywords:

The Effect Of The Ombudsman Institution Of Turkiye On The Formation Of Administrative Culture In Turkiye
2022
Journal:  
Ombudsman Akademik
Author:  
Abstract:

Administrative culture, in general terms, is what is acceptable and legitimate behavior in a public institution or the values, beliefs, and attitudes that managers have. The ombudsman institution, which has become increasingly widespread in the world, not only resolves the conflicts between the administration and individuals but also contributes to the formation of the administrative cultures of the countries. The Ombudsman Institution of Turkiye is an institution that operates under the Turkish Grand National Assembly as a unit of citizens seeking rights against administrative authorities. The Ombudsman Institution of Turkiye undertakes a guiding function in the context of the application to public institutions with the decisions it has taken in the applications made to it. It is expected that the decisions taken because of active participation in the administrative functioning process and the approaches it creates will make the institution an effective actor in the development of administrative culture in Turkiye. In this study, the decisions of the Ombudsman Institution of Turkiye were examined with the content analysis method, and their effect on the formation of the administrative culture in Turkiye was revealed.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Ombudsman Akademik

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 211
Cite : 596
2023 Impact : 0.265
Ombudsman Akademik