User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 4
 Downloands 2
SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’YE GÜVEN İLE SEYAHAT NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
2023
Journal:  
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
Author:  
Abstract:

Bu araştırmada, yalnızca sağlık turizmi amacı ile Türkiye’ye gelen hastaların destinasyon olarak Türkiye’ye hissettikleri güven ile Türkiye’ye seyahat niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda; sağlık hizmeti almak için araştırmanın yapılığı kurumda bulunan hastalar arasından basit seçkisiz örneklem yöntemi ile belirlenen 178 hasta araştırmanın örneklemini oluşturmakta olup veriler yüz yüze anket uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada, “Kişisel bilgi formu”, “Hizmetten Memnuniyet Ölçeği” ve “Bölgesel Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Ayrıca analiz yöntemi olarak verilerin normal dağılmadığının tespit edilmesi üzerine; Mann Whitney U, Kruskal-Wallis ve spearman korelasyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmaya 178 sağlık turisti katılım göstermiştir. Araştırmanın sonucunda, katılan sağlık turistlerinin Türkiye’ye hissettikleri güven ile Türkiye’ye seyahat niyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda Türkiye’ye hissettikleri güven artıkça Türkiye’ye seyahat niyetleri artmaktadır.

Keywords:

Investigation Of The Relationship Between Trust In Turkey and Travel Intention In Health Tourism
2023
Author:  
Abstract:

In this study, it is aimed to examine the relationship between the trust that patients who come to Turkey for health tourism purposes feel to Turkey as a destination and their intention to travel to Turkey. In line with the purpose of the research; 178 patients, whose structure was determined by simple random sampling method among the patients in the institution to receive health care, constitute the sample of the research and the data were collected by applying a face-to-face questionnaire. In the research, "Personal Information Form", "Service Satisfaction Scale" and "Regional Trust Scale" were used. The data were analyzed with the SPSS program. In addition, as an analysis method, upon the determination that the data were not normally distributed; Mann Whitney U, Kruskal-Wallis and Spearman correlation analyzes were applied. 178 health tourists participated in the study. As a result of the research, it was determined that there is a statistically significant and positive relationship between the confidence of the participating health tourists in Turkey and their intention to travel to Turkey. In line with this result, as their confidence in Turkey increases, their intention to travel to Turkey increases.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 220
Cite : 1.012
2023 Impact : 0.133
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi