User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 11
 Downloands 5
Rusya'da Wagner Krizi ve Etki Alanı
2023
Journal:  
Takvim-i Vekayi
Author:  
Abstract:

“Rusya’da Wagner Krizi ve Etki Alanı” Rusya Federasyonu kendi içinde büyütüp beslediği paramiliter unsurlar ile problem yaşıyor. Bu, yeni bir gelişme değil. Esasında meselenin bu denli hal almasındaki en önemli sebep, Ukrayna Savaşı ve Rus Genel Kurmayı içindeki Ukrayna topraklarında yaşanan müdahale problemidir. Wagner kurucusu ve bir zamanlar Putin'e yakın isim olan Prigojin, Rusya dışındaki askeri harekatlarda kendine bağlı unsurların önemsenmediğini hatta taktiksel hatalarla ölüme sürüklendiğini ifade etmişti. Bu gelişmeler zamanla Rus Savunma Bakanlığı ve Genelkurmayı ile Wagner arasındaki bağları zayıflattı. Ancak meselenin büyüyerek bu yapılanmanın Rusya içinde bir kalkışmaya cüret edeceği beklenmiyordu. Zira Wagner'in nüfusu ve parasal gücü bu aksiyona yeterli değildi. Afrika ve Ortadoğu dahil birçok bölgede Rusya adına önemli kazanımlar sağlayan bu yapılanma, Ukrayna Savaşı’nda tam tersi yönde yukarıdaki sebepleri bahane göstererek emir komuta zincirinden kopmaya başladı. Bu, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki durumunu bir zaman sonra zayıflatmaya başladı. En nihayetinde tabiri caizse Rusya, Ukrayna'da istediğini alamadığı gibi Batılı devletlerin Ukrayna safında savaşa müdahil olması ile ele geçirdiği toprakları kaybetmeye başladı. Wagner isyanının Rusya dışındaki akisleri elbette önemli. Fakat Rusya içinde Putin'in prestiji ve halkın izlenimi noktasında gelecek açısından önemli sorunlar barındırma ihtimali yüksek. Özetle bu girişim, başarılı olsun veya olmasın özelde Putin'in prestijini genelde ise Rus devletinin irtifa kaybetmesine sebep olmaktadır. Yıllarca derin bir güç ve sorgulanamaz izlenimi veren Putin'in bu yaşananlar ile artık eskisi kadar güçlü olmadığı düşüncesini yaratmaktadır. Rusya devletinin kendi içinde yaşadığı genel sorunların askeri problemler üzerinden yansıması, tabiri caizse patlak bir delikten fışkıran su gibi gün yüzüne çıkması Rusya’nın iç problemlerini bilmeyenler için ortaya çıkarmıştır. Hakikatte “Wagner'in bu girişimi, Rus devletini açık etmiştir.” Rusya iç politikada yeni bir siyasi düzleme adım adım yürüdüğü gibi dış politikada da geri çekilme pozisyonlarına girebilir. Türk-Rus ilişkileri bağlamında mevcut durum nasıl değerlendirilmeli? Rusya hiçbir zaman Türkiye'nin dostu değildir. Bunun tarihi ve kültürel birçok sebebi olduğu gibi jeopolitik olarak böyle bir şeyin olması da beklenemez. Zira 19. yüzyılda özellikle 1853 Kırım Harbi sonrası Rusların Osmanlı topraklarına doğru başlattığı politik hamleler bunun delilidir. İgnatiyev ve İlminsky gibi Rus diplomatlar üzerinden Orta Asya ve Kafkasya Bölgelerinde, hasılı Türk coğrafyasında yapılan kültürel ve jeopolitik işgaller ile birlikte 1. Dünya Savaşı öncesi Anadolu'yu parçalama girişimleri, yine Rus politikasının ürünüdür. Ancak bugün konjonktür farklı. Wagner, her ne kadar Rusya Devleti tarafından büyütülse de resmi bir organizasyon değil. Öyle ki geniş bir güç alanı olmadığı halde, Putin gibi güçlü bir lidere karşı başlatılan darbe girişiminde yer alması yalnız olmadığını, emperyalist güdümlü hareket ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bugün Rusya ile yakın ilişkileri, dış politika ve birçok ortak anlaşma yolculuğu, bu gayr-ı hukuki girişimde meşru Rus devletinin yanında olmasını gerektiriyor. Esasında Türkiye Rusya'dan çok kendisinin de defalarca maruz kaldığı, hukuksuz yapılan bu darbe girişimini tenkit etmek durumundadır.

Keywords:

The Wagner Crisis and Area Of Impact In Russia
2023
Journal:  
Takvim-i Vekayi
Author:  
Abstract:

"Wagner Crisis and Impact Area in Russia" the Russian Federation has a problem with the paramilitary elements it grows and feeds within itself. This is not a new development. In fact, the most important reason for this situation is the problem of the intervention in the Ukrainian territory within the Ukrainian War and the Russian General Assembly. Wagner’s founder and formerly close to Putin’s name, Prigojin, said that the self-released elements were not concerned in military movements outside of Russia, and that they were driven to death by tactical errors. These developments undermined the ties between the Russian Ministry of Defense and the General Forces and Wagner over time. However, it was not expected that the issue would grow and that the construction would dare to take a challenge within Russia. Zira Wagner’s population and financial power were not enough for this action. This structure, which has achieved significant achievements on behalf of Russia in many regions including Africa and the Middle East, began to break from the command command chain by justifying the above reasons in the exact opposite direction in the Ukrainian War. This began to weaken Russia’s situation on Ukrainian territory a while later. At the end of the war, Russia began to lose the territory it was occupied by the Western states as it did not get what it wanted in Ukraine as it did not get what it wanted in Ukraine. Wagner’s rebellion outside of Russia is of course important. But in Russia, Putin’s prestige and the impression of the people are very likely to host important issues in the future. In short, whether this initiative is successful or not, Putin’s prestige is usually the cause of the Russian state’s loss of leadership. It creates the idea that Putin, who has been giving a deep power and unquestionable impression for years, with these events, is no longer as powerful as it was before. The reflection of the general problems that the Russian state is experiencing within itself through military problems has revealed for those who don’t know the internal problems of Russia that the sun rises like water from an explosive hole. In fact, “Wagner’s initiative has revealed the Russian state.” As a new political layout in the domestic policy goes step by step, Russia can also enter its retirement positions in foreign policy. How should the current situation in the context of Turkish-Russian relations be assessed? Russia is never a friend of Turkey. As many historical and cultural reasons, geopolitically, it is unlikely that such thing will happen. by Zira 19. The political movements in the century, especially after the Crimean War of 1853, which the Russians launched towards the Ottoman territory, are evidence of this. Through Russian diplomats such as Ignatiyev and Ilminsky in the Central Asia and Caucasus regions, with cultural and geopolitical occupations in the Turkish geography. The attempts to break down Anatolia before the World War were again a product of the Russian policy. But today the conjunction is different. Wagner is not an official organization, although it is expanded by the Russian State. Thus, though there is no extensive power sphere, it shows that he is not alone to participate in the coup attempt launched against a powerful leader like Putin, he is moving imperialistly. Thus, the close relations of Turkey today with Russia, the foreign policy and the journey of many joint agreements require that this non-legal initiative be on the side of the legitimate Russian state. In fact, Turkey is more than Russia itself has been exposed several times to this unlawful coup attempt.

0
2023
Journal:  
Takvim-i Vekayi
Author:  
Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Takvim-i Vekayi

Field :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 68
Cite : 617
2022 Impact : 0.1
Quarter
Basic Field of Social, Humanities and Administrative Sciences
Q4
401/509

Basic Field of Educational Sciences
Q4
199/232

Takvim-i Vekayi