Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Türk Borçlar Kanunu’nun 158. Maddesinin Medenî Usûl Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Makbule Serra KORKUT

Cilt 3 , Sayı 2 , 2021 , Sayfalar 111 - 134

Konular:Hukuk

Anahtar Kelimeler:Usûli süre,Davanın reddi,Zamanaşımı,Hak düşürücü süre,Ek süre

Özet: Türk Borçlar Kanunu’nun 158. maddesi özel bir düzenlemedir. Bu hükme göre, alacaklının davasını görevsiz ve/veya yetkisiz bir mahkemede açmış̧ olması sebebiyle davasının usûlden reddedilmesi hâlinde alacağının zamanaşımına uğraması veya hak düşürücü sürelerin dolmasına karşı borçluya yönelik dava hakkını kullanabilmesini sağlamak için ek bir süre tanınmıştır. Söz konusu ek süre, her ne kadar maddî hukuk hükümleri arasında “zamanaşımı” başlığı altında düzenlenmiş̧ olsa da, bu sürenin hukukî niteliğinin, doğuracağı etkinin ve sonuçlarının açıklığa kavuşturulması önemlidir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Türk Borçlar Kanunu’nun 158. Maddesinin Medenî Usûl Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi}, volume={3}, number={111–134}, publisher={Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, author={Makbule Serra KORKUT}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Makbule Serra KORKUT. (2021). Türk Borçlar Kanunu’nun 158. Maddesinin Medenî Usûl Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (Vol. 3). Vol. 3. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Makbule Serra KORKUT. Türk Borçlar Kanunu’nun 158. Maddesinin Medenî Usûl Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi. no. 111–134, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021.