Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

İsviçre Medenî Usûl Hukukundaki Zorunlu Uzlaştırma Kurumuna Genel Bir Bakış

Yazarlar: Efe DIRENİSA

Cilt 3 , Sayı 2 , 2021 , Sayfalar 51 - 74

Konular:Hukuk

Anahtar Kelimeler:Zorunlu uzlaştırma,İsviçre medenî usûl hukuku,Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları,Dava şartı olarak uzlaştırma

Özet: İsviçre medenî usûl hukukunda kural olarak tarafların dava açmadan önce zorunlu uzlaştırmaya başvurmaları öngörülmüş ve zorunlu uzlaştırma bir dava şartı olarak düzenlenmiştir. Zorunlu uzlaştırma, idareden bağımsız bir uzlaştırma mercii tarafından yürütülür. Zorunlu uzlaştırmada uzlaştırma mercii, tarafların somut uyuşmazlık bakımından hukukî durumlarını gözeterek, taraflara aralarındaki uyuşmazlığı dava yoluna başvurmadan sona erdirmeleri için rehberlik eder. İsviçre hukukunda zorunlu uzlaştırma merciine, bazı uyuşmazlıklar bakımından taraflara hüküm önerisinde bulunma ve talep üzerine uyuşmazlık değeri 2.000 İsviçre frangını geçmeyen uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığı karara bağlama yetkisi gibi bazı yetkiler tanınmıştır. Çalışmada İsviçre Federal Usûl Kanunu’nun 197. ilâ 212. maddelerinde düzenlenen zorunlu uzlaştırma kurumu genel hatlarıyla incelenecektir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={İsviçre Medenî Usûl Hukukundaki Zorunlu Uzlaştırma Kurumuna Genel Bir Bakış}, volume={3}, number={51–74}, publisher={Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, author={Efe DIRENİSA}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Efe DIRENİSA. (2021). İsviçre Medenî Usûl Hukukundaki Zorunlu Uzlaştırma Kurumuna Genel Bir Bakış (Vol. 3). Vol. 3. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Efe DIRENİSA. İsviçre Medenî Usûl Hukukundaki Zorunlu Uzlaştırma Kurumuna Genel Bir Bakış. no. 51–74, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021.