Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi

Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gönderilen Kist Hidatik Ön Tanılı Hasta Örneklerinin; Yaş, Cinsiyet ve Gönderilen Bölümlere Göre On Yıllık Laboratuvar Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi

Yazarlar: Nihal DOĞAN, Doğukan İLHAN, Azize Şeyma ALKAN

Cilt 2 , Sayı 3 , 2020 , Sayfalar 119 - 125

Konular:Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Anahtar Kelimeler:Echinococcus granulosus,Kistik ekinokokozis,Gözdgeçirme

Özet: Kistik ekinococcosis (KE) erişkinleri köpek tenyası olarak tanımlanan Echinococcus granulosus’un otçul hayvanlar ve insanlarda oluşturduğu zoonotik metasestod enfeksiyonudur. KE tanısı klinik semptomlar, görüntüleme teknikleri ve hasta serumunda spesifik antikorların saptanması yöntemleriyle konulmaktadır. Çalışmamızda çeşitli kliniklerden KE ön tanısı ile laboratuvarımıza gönderilen ve ELISA yöntemleriyle E. granulosus’a karşı IgG antikor varlığı araştırılan hasta sonuçlarının yaş, cinsiyet ve gönderilen bölümlere göre ilişkisi geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na son on yılda(2009-2019) çeşitli kliniklerden KE ön tanısı ile gönderilen 892 hasta serum örneği Echinococcus granulosus IgG ELISA testi ile firma önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Sonuçların değerlendirmesinde cut-off ve üzeri değerler pozitif olarak kabul edilmiş, sınır değerler ve şüpheli pozitifliklerde deney tekrarlanmıştır. Sonuçların analizi pearson kikare testi ile yapılmıştır. KE ön tanılı 892 hastanın 482’si kadın (%54), 410’u erkek (%46) olup, kadınlarda 160(%33), erkeklerde 125(%30) oranında sero pozitiflik saptanmıştır(p 0,669). Yaş ortalaması (35,41) nokta kesimle hastalar iki gruba ayrılmış ve 35 yaş altında seropozitiflik daha yüksek bulunmuştur( p<0,000). KE ve yaş ilişkisi lojistik regresyon analizine göre, yaştaki bir birimlik artışa karşılık hastalığa yakalanma riski yaklaşık 0.01 kat azalmıştır. Polikliniklere göre sonuçların dağılımları için yüzdesi 0,5’den düşük olan birimler çıkarılınca, bağımlılık testi sonucu p <0,000 bulunmuştur. Seropozitiflikçok %77’lik dilimle Radyoloji Polikliniği ve organ tutulumundaki dağılıma uygun olarak da Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde tanımlanmıştır (p<0,000). Tüm sonuçlar tablolarda belirtilmiştir. KE görülme oranı yaş ve poliklinik değişkenlerine bağlı olmakla beraber, genç yaşlarda riskin daha yüksek olduğu saptandı. Cinsiyete bağlı farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. KE ile ilgili ülkemizde hayvanlar üzerinde pek çok çalışma bulunmakla beraber, insanlardaki prevalansla ilgili yeterli veriler azdır. Hastalık ülkemizde olduğu gibi ilimiz ve çevresinde insan sağlığını etkilemeye devam eden önemli bir zoonozdur. Burada sunulan retrospektif çalışma halk sağlığına yönelik bir farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmiştir. İlimizde ve çevresinde insan ve hayvan sağlığına yönelik önlemlerin artırılması gerektiği düşünülmektedir


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gönderilen Kist Hidatik Ön Tanılı Hasta Örneklerinin; Yaş, Cinsiyet ve Gönderilen Bölümlere Göre On Yıllık Laboratuvar Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi}, volume={2}, number={119–125}, publisher={Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi}, author={Nihal DOĞAN,Doğukan İLHAN,Azize Şeyma ALKAN}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Nihal DOĞAN,Doğukan İLHAN,Azize Şeyma ALKAN. (2020). ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gönderilen Kist Hidatik Ön Tanılı Hasta Örneklerinin; Yaş, Cinsiyet ve Gönderilen Bölümlere Göre On Yıllık Laboratuvar Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi (Vol. 2). Vol. 2. Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Nihal DOĞAN,Doğukan İLHAN,Azize Şeyma ALKAN. ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gönderilen Kist Hidatik Ön Tanılı Hasta Örneklerinin; Yaş, Cinsiyet ve Gönderilen Bölümlere Göre On Yıllık Laboratuvar Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi. no. 119–125, Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi, 2020.