Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi

Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıpta Yapay Zeka ile İlgili Düşünceleri

Yazarlar: Ece Elif ÖCAL, Emrah ATAY, Muhammed Fatih ÖNSÜZ, Fırat ALGIN, Fatih Kemal ÇOKYİĞİT, Selin KILINÇ, Ömer Seyda KÖSE, Fatma Nur YİĞİT

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 9 - 16

Konular:Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Anahtar Kelimeler:Yapay zeka,Öğrenci,Tıp fakültesi

Özet: Çalışmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin tıpta yapay zeka kullanımı ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinde 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilen kesitsel tipte bir çalışmadır. Örneklem hacmi için yapay zeka konusunda yeterli bilgiye sahip olma sıklığı %50 kabul edilerek, %5 hata payı ve %95 güven aralığında ulaşılması gereken minimum birey sayısı 262 kişi olarak hesaplanmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla literatürden de faydalanılarak bir anket form hazırlanmıştır. Veriler SPPS 15.0 istatistik paket programında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan 409 öğrencinin yaşları 17-26 arasında değişmekte olup, ortalama±SS 19.89±1.3 idi. Çalışma grubundakilerin %94.4’ü(n:386) kaldığı yerde internet erişimi olduğunu, %48.2’si (n:197) düzenli gazete/kitap okuma alışkanlığı olduğunu, belirtirken, bir günde internet başında geçirdiği süre ortalama±SD 3.56±1.74 saat idi. Öğrencilerin %59.4’ü (n:243) robotların hayatımıza girmesinin onları endişelendirmediğini, %93.6’sı(n:383) yapay zekayı duyduğunu, %61.6’sı(n:252) yapay zekadan endişe duymadığını ve %41.6’sı(n:170) merak uyandırdığını bildirdi. Öğrencilerin %59.2’si (n:242) tıpta yapay zeka uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmadığını, %79.2’si (n:324) ise ileride hekimlik hayatında yapay zekayı kullanmayı istediğini beyan etti. Öğrencilerin yarısından azı bilgi sahibi olduğunu ifade ederken, %87’si eğitim verilmesini istediğini bildirdi. Yapay zekanın tıpta kullanımı ile ilgili, gelecekte sağlık hizmeti sunucusu olacak olan tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim müfredatında bu konunun yer almasının önemli olduğu ve bu alanda daha kapsamlı çalışmalar yapılmasının gerekliliği sonucuna varıldı.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıpta Yapay Zeka ile İlgili Düşünceleri}, volume={2}, number={9–16}, publisher={Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi}, author={Ece Elif ÖCAL,Emrah ATAY,Muhammed Fatih ÖNSÜZ,Fırat ALGIN,Fatih Kemal ÇOKYİĞİT,Selin KILINÇ,Ömer Seyda KÖSE,Fatma Nur YİĞİT}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Ece Elif ÖCAL,Emrah ATAY,Muhammed Fatih ÖNSÜZ,Fırat ALGIN,Fatih Kemal ÇOKYİĞİT,Selin KILINÇ,Ömer Seyda KÖSE,Fatma Nur YİĞİT. (2020). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıpta Yapay Zeka ile İlgili Düşünceleri (Vol. 2). Vol. 2. Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Ece Elif ÖCAL,Emrah ATAY,Muhammed Fatih ÖNSÜZ,Fırat ALGIN,Fatih Kemal ÇOKYİĞİT,Selin KILINÇ,Ömer Seyda KÖSE,Fatma Nur YİĞİT. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıpta Yapay Zeka Ile İlgili Düşünceleri. no. 9–16, Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi, 2020.