19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

EWOMM (Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama) İle Çevrimiçi Satın Alma Niyeti İlişkisinde Phubbing’ in Aracılık Rolü: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: ["Süheyla SÜER"]

Cilt - , Sayı Cilt: 4 Sayı: 2 , 2023 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.52835/19maysbd.1319917

Anahtar Kelimeler:EWOMM,Çevrimiçi Satın Alma Niyeti,Phubbing,Sosyal Medya

Özet: EWOMM ile çevrimiçi satın alma niyeti ilişkisinde Phubbing'in aracılık rolünün incelendiği bu araştırmada, üç önemli kavram üzerinde durulmaktadır. EWOMM, bir tüketicinin ürünler, hizmetler ya da işletmeler hakkında, bir ya da bir grup tüketiciye, olumlu ya da olumsuz deneyimlerini, düşüncelerini, fikirlerini elektronik ortamlarda paylaşmasıdır. Çevrimiçi satın alma niyeti, bir ürünü çevrimiçi satın almayı ve tüketmeyi düşünmek ve zihinde bunu tasarlamak, planlamaktır. Phubbing ise, bireyin bir ortamda yalnızca akıllı telefonuyla ilgilenmesi ve çevresini önemsememesi durumudur. Araştırmada çevrimiçi satın alma niyeti ile EWOMM, EWOMM ile Phubbing ve çevrimiçi satın alma niyeti ile Phubbing arasındaki ilişki analiz edilmiş ve Phubbing'in aracılık rolü incelenmiştir. Araştırma sosyal medya kullanıcıları üzerine yapılmıştır. Araştırmada 402 geçerli anket elde edilmiş, veriler Excel, IBM SPSS ve Stata programları ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, EWOMM, çevrimiçi satın alma niyeti ve Phubbing arasında pozitif yönde, orta ve zayıf düzeyde ilişkiler olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca EWOMM'un çevrimiçi satın alma niyeti ve Phubbing üzerinde, Phubbing'in çevrimiçi satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Son alarak Phubbing'in EWOMM ile çevrimiçi satın alma niyeti ilişkisinde aracılık rolü incelenmiş ve Phubbing'in bu ilişkide bir aracı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA