Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Taranan Dergiler
Taranan Dergiler

Bazı Dergiler için Dizin hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.

1 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (aibuefd)
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ASBED)
5 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYUEBD)
6 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
7 AJIT E-Bilişim Dergisi
8 Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği
9 Akademik İncelemeler Dergisi (AİD)            
10 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
11 Akademik Yaklaşımlar Dergisi (AYD)            
12 Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi (ADED)
13 Alphanumeric Journal (AJ)            
14 Alternatives: Turkish Journal of International Relations
15 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
16 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
17 Amme İdaresi Dergisi
18 Anadolu Araştırmaları (AA)            
19 Anadolu Journal of Educational Science International
20 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
21 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
22 Anka E-Dergi (AD)            
23 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
24 Ankara Law Review
25 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
26 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
27 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
28 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
29 Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
30 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
31 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
32 Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi (AUIID)
33 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi (AUSBF)
34 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
35 Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
36 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
37 Art-Sanat Dergisi
38 Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi (AAIBD)
39 Asia Minor Studies Dergisi
40 Asos Journal
41 Atatürk Dergisi        
42 Atatürk İletişim Dergisi (AİD)            
43 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
44 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
45 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
46 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
47 Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
48 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
49 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
50 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
51 Avrasya İncelemeleri Dergisi
52 Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi
53 Avrupa Araştırmaları Dergisi
54 Bankacılar Dergisi (BD)            
55 Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
56 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi
57 Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi
58 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
59 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
60 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAEBD)
61 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
62 Beytulhikme An International Journal of Philosophy (BIJP)
63 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (BEYD)
64 Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
65 Bilimname: Düşünce Platformu (BILIMNAMEDP)
66 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
67 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BEUSBED)
68 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
69 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
70 Çalışma İlişkileri Dergisi
71 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (CATY)
72 Cankaya University Journal of Arts and Sciences (CUJAS)
73 Cankaya University Journal of Law (CUJL)
74 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
75 Cappadocia: Journal of History and Social Sciences
76 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (CBUSOS)
77 Coğrafi Bilimler Dergisi
78 ÇOMÜ İlahiyat Dergisi
79 Çukurova Araştırmaları
80 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (CUILAH)
81 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (CUSBED)
82 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
83 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
84 Dergi Karadeniz (KDENIZ)            
85 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
86 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
87 Dil Dergisi
88 Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA)            
89 Dil ve Edebiyat Dergisi (DED)            
90 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi (DAAD)
91 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
92 Doğu Coğrafya Dergisi
93 Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
94 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (DEUIFD)
95 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DEUSBED)
96 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
97 E-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi
98 Ege Coğrafya Dergisi
99 Ege Eğitim Dergisi (EED)            
100 Eğitim Bilimleri Dergisi
101 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)
102 Eğitim ve Bilim
103 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi (EPOD)
104 Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
105 Ekonomi Bilimleri Dergisi
106 Electronic Journal of Education Sciences
107 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER)
108 Erciyes İletişim Dergisi
109 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
110 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ERUIFD)
111 Erdem
112 Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
113 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EUSBED)
114 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (EOGUIIBFD)
115 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (OGUSBD)
116 fe dergi: feminist eleştiri
117 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
118 Fine Arts (NWSAFA)            
119 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
120 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (FSMIAD)
121 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
122 Gazi Akademik Bakış
123 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
124 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
125 Gençlik Araştırmaları Dergisi (genader)
126 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (GKD)
127 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (GUSBED)
128 Gumushane University e-Journal Of Faculty Of Communication
129 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi (GAAD)
130 Güvenlik Stratejileri Dergisi (GSD)            
131 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
132 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (HUNEFD)
133 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
134 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
135 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi (HAKISDERGI)
136 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
137 Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
138 History Studies
139 Hitit İlahiyat Fakültesi Dergisi
140 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
141 HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
142 İ.Ü.Çeviribilim Dergisi
143 Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
144 İletişim: Araştırmaları Dergisi
145 İlköğretim Online (IO)            
146 İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri (İADETİ)
147 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
148 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
149 İnsan Hakları Yıllığı
150 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (ITOBIAD)
151 Interational Anatolia Academic Online Journal
152 International Journal of Academic Research in Education (IJARE)
153 International Journal of Early Childhood Special Education (INTJECSE)
154 International Journal of Economics and Financial Issues
155 International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
156 International Journal of Energy Economics and Policy
157 International Journal Of Eurasia Social Sciences
158 International Journal of Instruction (IJI)
159 International Journal of Language Academy
160 International Journal of Languages Education and Teaching
161 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
162 International Journal of Social Inquiry
163 International Review of Management and Marketing
164 İslam Tetkikleri Dergisi
165 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
166 İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
167 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
168 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
169 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
170 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi
171 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
172 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
173 Journal of Educational Sciences
174 Journal Of Business Economics and Political Science (JOBEPS)
175 Journal of Computer and Education Research
176 Journal of Gifted Education Research
177 Journal of History School
178 Journal of Language and Linguistic Studies
179 Journal Of Life Economics
180 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
181 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KUIFD)
182 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (KÜSBED)
183 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KSUIIBF)
184 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
185 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KSUSBD)
186 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (KUSBED)
187 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi (SBED)
188 Karadeniz Araştırmaları (KA)
189 Karadeniz İncelemeleri Dergisi (KİD)            
190 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi (KTUIAD)
191 Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
192 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KUIIBF)
193 Kesit Akademi Dergisi
194 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
195 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
196 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (KUEY)
197 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
198 LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi (LAUSBD)            
199 Marmara Coğrafya Dergisi
200 Marmara İletişim Dergisi
201 Marmara Siyasal Bilimler Dergisi
202 Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
203 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
204 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
205 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EFD)
206 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
207 Milli Folklor
208 Mukaddime
209 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
210 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEFEFMED)
211 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NEUIFD)
212 Nevşehir Barosu Dergisi (NBD)            
213 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
214 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
215 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (OMUEFD)
216 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
217 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (OEYBD)
218 OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
219 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAUEFD)
220 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (PAUİFD)
221 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
222 Pegem Education and Instruction Journal
223 Qualitative Studies (NWSAQS)            
224 Religious Sciences
225 Researcher : Social Science Studies
226 Researcher: Social Science Studies
227 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SUEFD)
228 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
229 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bilimi Dergisi
230 Sakarya University Journal of Education
231 Savunma Bilimleri Dergisi (SBD)            
232 SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi (SGSFSD)
233 SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES)
234 Selçuk İletişim
235 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
236 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
237 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi (SSBMYD)
238 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
239 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOID)
240 Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
241 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SUIFD)
242 Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
243 Social Sciences (NWSASOS)            
244 Sosyal Bilimler Dergisi
245 Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD) (SGD)            
246 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
247 Sosyoekonomi (SE)            
248 Spor Bilimleri Dergisi (SBD)            
249 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD)
250 Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri (SYBT)
251 Sport Sciences (NWSASPS)            
252 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (SUFESOSBIL)
253 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (SDUIIBF)
254 Tarih Dergisi
255 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
256 TESAM Akademi Dergisi (TESAM)            
257 The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)
258 The Journal Of Academic Social Science Studies
259 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication (TOJDAC)
260 Tiyatro Araştırmaları Dergisi
261 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi
262 Toplum ve Sosyal Hizmet
263 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
264 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi
265 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
266 Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
267 Turansam
268 Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
269 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
270 Türk Bilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi
271 Türk Coğrafya Dergisi
272 Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
273 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
274 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
275 Türk Tarih Eğitimi Dergisi
276 Türk Tarih Kurumu: Belleten
277 Turkish History Education Journal
278 Turkish Journal of Sport and Exercise
279 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
280 Turkish Public Administration Annual
281 Turkish Studies
282 Turkish Yearbook of Human Rights
283 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
284 Türkiyat Mecmuası
285 Türkiye İslam İktisadı Dergisi
286 Türklük Bilimi Araştırmaları
287 Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
288 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
289 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
290 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
291 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
292 Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
293 Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
294 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
295 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
296 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
297 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
298 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
299 Uzaktan Eğitim Online Türkçe Dergisi
300 Vakıflar Dergisi
301 Vocational Education (NWSAVE)            
302 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
303 Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
304 Yönetim Araştırmaları Dergisi
305 Yönetim Bilimleri Dergisi
306 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi
307 Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
308 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
© 2016 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini