Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Taranan Dergiler
Taranan Dergiler

Bazı Dergiler için Dizin hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.

1 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (aibuefd)
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ASBED)
5 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYUEBD)
6 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
7 AJIT E-Bilişim Dergisi
8 Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği
9 Akademik İncelemeler Dergisi (AİD)            
10 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
11 Akademik Yaklaşımlar Dergisi (AYD)            
12 Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi (ADED)
13 Alphanumeric Journal (AJ)            
14 Alternatives: Turkish Journal of International Relations
15 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
16 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
17 Amme İdaresi Dergisi
18 Anadolu Araştırmaları (AA)            
19 Anadolu Journal of Educational Science International
20 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
21 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
22 Anka E-Dergi (AD)            
23 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
24 Ankara Law Review
25 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
26 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
27 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
28 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
29 Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
30 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
31 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
32 Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi (AUIID)
33 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi (AUSBF)
34 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
35 Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
36 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
37 Art-Sanat Dergisi
38 Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi (AAIBD)
39 Asia Minor Studies Dergisi
40 Asos Journal
41 Atatürk Dergisi        
42 Atatürk İletişim Dergisi (AİD)            
43 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
44 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
45 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
46 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
47 Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
48 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
49 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
50 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
51 Avrasya İncelemeleri Dergisi
52 Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi
53 Avrupa Araştırmaları Dergisi
54 Bankacılar Dergisi (BD)            
55 Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
56 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi
57 Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi
58 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
59 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
60 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAEBD)
61 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
62 Beytulhikme An International Journal of Philosophy (BIJP)
63 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (BEYD)
64 Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
65 Bilimname: Düşünce Platformu (BILIMNAMEDP)
66 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
67 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BEUSBED)
68 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
69 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
70 Çalışma İlişkileri Dergisi
71 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (CATY)
72 Cankaya University Journal of Arts and Sciences (CUJAS)
73 Cankaya University Journal of Law (CUJL)
74 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
75 Cappadocia: Journal of History and Social Sciences
76 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (CBUSOS)
77 Coğrafi Bilimler Dergisi
78 ÇOMÜ İlahiyat Dergisi
79 Çukurova Araştırmaları
80 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (CUILAH)
81 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (CUSBED)
82 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
83 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
84 Dergi Karadeniz (KDENIZ)            
85 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
86 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
87 Dil Dergisi
88 Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA)            
89 Dil ve Edebiyat Dergisi (DED)            
90 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi (DAAD)
91 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
92 Doğu Coğrafya Dergisi
93 Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
94 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (DEUIFD)
95 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DEUSBED)
96 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
97 E-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi
98 Ege Coğrafya Dergisi
99 Ege Eğitim Dergisi (EED)            
100 Eğitim Bilimleri Dergisi
101 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)
102 Eğitim ve Bilim
103 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi (EPOD)
104 Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
105 Ekonomi Bilimleri Dergisi
106 Electronic Journal of Education Sciences
107 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER)
108 Erciyes İletişim Dergisi
109 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
110 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ERUIFD)
111 Erdem
112 Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
113 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EUSBED)
114 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (EOGUIIBFD)
115 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (OGUSBD)
116 fe dergi: feminist eleştiri
117 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
118 Fine Arts (NWSAFA)            
119 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
120 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (FSMIAD)
121 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
122 Gazi Akademik Bakış
123 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
124 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
125 Gençlik Araştırmaları Dergisi (genader)
126 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (GKD)
127 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (GUSBED)
128 Gumushane University e-Journal Of Faculty Of Communication
129 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi (GAAD)
130 Güvenlik Stratejileri Dergisi (GSD)            
131 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
132 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (HUNEFD)
133 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
134 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
135 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi (HAKISDERGI)
136 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
137 Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
138 History Studies
139 Hitit İlahiyat Fakültesi Dergisi
140 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
141 İ.Ü.Çeviribilim Dergisi
142 Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
143 İletişim: Araştırmaları Dergisi
144 İlköğretim Online (IO)            
145 İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri (İADETİ)
146 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
147 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
148 İnsan Hakları Yıllığı
149 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (ITOBIAD)
150 Interational Anatolia Academic Online Journal
151 International Journal of Academic Research in Education (IJARE)
152 International Journal of Early Childhood Special Education (INTJECSE)
153 International Journal of Economics and Financial Issues
154 International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
155 International Journal of Energy Economics and Policy
156 International Journal Of Eurasia Social Sciences
157 International Journal of Instruction (IJI)
158 International Journal of Language Academy
159 International Journal of Languages Education and Teaching
160 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
161 International Journal of Social Inquiry
162 International Review of Management and Marketing
163 İslam Tetkikleri Dergisi
164 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
165 İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
166 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
167 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
168 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
169 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi
170 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
171 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
172 Journal of Educational Sciences
173 Journal Of Business Economics and Political Science (JOBEPS)
174 Journal of Computer and Education Research
175 Journal of Gifted Education Research
176 Journal of History School
177 Journal of Language and Linguistic Studies
178 Journal Of Life Economics
179 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
180 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KUIFD)
181 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (KÜSBED)
182 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KSUIIBF)
183 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
184 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KSUSBD)
185 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (KUSBED)
186 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi (SBED)
187 Karadeniz Araştırmaları (KA)
188 Karadeniz İncelemeleri Dergisi (KİD)            
189 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi (KTUIAD)
190 Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
191 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KUIIBF)
192 Kesit Akademi Dergisi
193 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
194 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
195 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (KUEY)
196 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
197 LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi (LAUSBD)            
198 Marmara Coğrafya Dergisi
199 Marmara İletişim Dergisi
200 Marmara Siyasal Bilimler Dergisi
201 Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
202 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
203 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
204 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EFD)
205 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
206 Milli Folklor
207 Mukaddime
208 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
209 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEFEFMED)
210 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NEUIFD)
211 Nevşehir Barosu Dergisi (NBD)            
212 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
213 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
214 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (OMUEFD)
215 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
216 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (OEYBD)
217 OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
218 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAUEFD)
219 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (PAUİFD)
220 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
221 Pegem Education and Instruction Journal
222 Qualitative Studies (NWSAQS)            
223 Religious Sciences
224 Researcher : Social Science Studies
225 Researcher: Social Science Studies
226 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SUEFD)
227 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
228 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bilimi Dergisi
229 Sakarya University Journal of Education
230 Savunma Bilimleri Dergisi (SBD)            
231 SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi (SGSFSD)
232 SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES)
233 Selçuk İletişim
234 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
235 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
236 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi (SSBMYD)
237 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
238 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOID)
239 Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
240 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SUIFD)
241 Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
242 Social Sciences (NWSASOS)            
243 Sosyal Bilimler Dergisi
244 Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD) (SGD)            
245 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
246 Sosyoekonomi (SE)            
247 Spor Bilimleri Dergisi (SBD)            
248 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD)
249 Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri (SYBT)
250 Sport Sciences (NWSASPS)            
251 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (SUFESOSBIL)
252 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (SDUIIBF)
253 Tarih Dergisi
254 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
255 TESAM Akademi Dergisi (TESAM)            
256 The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)
257 The Journal Of Academic Social Science Studies
258 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication (TOJDAC)
259 Tiyatro Araştırmaları Dergisi
260 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi
261 Toplum ve Sosyal Hizmet
262 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
263 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi
264 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
265 Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
266 Turansam
267 Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
268 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
269 Türk Bilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi
270 Türk Coğrafya Dergisi
271 Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
272 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
273 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
274 Türk Tarih Eğitimi Dergisi
275 Türk Tarih Kurumu: Belleten
276 Turkish History Education Journal
277 Turkish Journal of Sport and Exercise
278 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
279 Turkish Public Administration Annual
280 Turkish Studies
281 Turkish Yearbook of Human Rights
282 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
283 Türkiyat Mecmuası
284 Türkiye İslam İktisadı Dergisi
285 Türklük Bilimi Araştırmaları
286 Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
287 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
288 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
289 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
290 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
291 Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
292 Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
293 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
294 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
295 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
296 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
297 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
298 Uzaktan Eğitim Online Türkçe Dergisi
299 Vakıflar Dergisi
300 Vocational Education (NWSAVE)            
301 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
302 Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
303 Yönetim Araştırmaları Dergisi
304 Yönetim Bilimleri Dergisi
305 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi
306 Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
307 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
© 2016 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini