Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Taranan Dergiler
Taranan Dergiler

Bazı Dergiler için Dizin hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.

1 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (aibuefd)
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ASBED)
5 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYUEBD)
6 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
7 AJIT E-Bilişim Dergisi
8 Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği
9 Akademik İncelemeler Dergisi (AİD)            
10 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
11 Akademik Yaklaşımlar Dergisi (AYD)            
12 Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi (ADED)
13 Alphanumeric Journal (AJ)            
14 Alternatives: Turkish Journal of International Relations
15 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
16 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
17 Anadolu Araştırmaları (AA)            
18 Anadolu Journal of Educational Science International
19 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
20 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
21 Anka E-Dergi (AD)            
22 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
23 Ankara Law Review
24 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
25 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
26 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
27 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
28 Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
29 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
30 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
31 Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi (AUIID)
32 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi (AUSBF)
33 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
34 Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
35 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
36 Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi (AAIBD)
37 Asia Minor Studies Dergisi
38 Asos Journal
39 Atatürk Dergisi        
40 Atatürk İletişim Dergisi (AİD)            
41 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
42 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
43 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
44 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
45 Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
46 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
47 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
48 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
49 Avrasya İncelemeleri Dergisi
50 Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi
51 Avrupa Araştırmaları Dergisi
52 Bankacılar Dergisi (BD)            
53 Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
54 Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi
55 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
56 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
57 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAEBD)
58 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
59 Beytulhikme An International Journal of Philosophy (BIJP)
60 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (BEYD)
61 Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
62 Bilimname: Düşünce Platformu (BILIMNAMEDP)
63 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
64 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BEUSBED)
65 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
66 Çalışma İlişkileri Dergisi
67 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (CATY)
68 Cankaya University Journal of Arts and Sciences (CUJAS)
69 Cankaya University Journal of Law (CUJL)
70 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
71 Cappadocia: Journal of History and Social Sciences
72 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (CBUSOS)
73 Coğrafi Bilimler Dergisi
74 ÇOMÜ İlahiyat Dergisi
75 Çukurova Araştırmaları
76 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (CUILAH)
77 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (CUSBED)
78 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
79 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
80 Dergi Karadeniz (KDENIZ)            
81 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
82 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
83 Dil Dergisi
84 Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA)            
85 Dil ve Edebiyat Dergisi (DED)            
86 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi (DAAD)
87 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
88 Doğu Coğrafya Dergisi
89 Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
90 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (DEUIFD)
91 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DEUSBED)
92 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
93 E-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi
94 Ege Coğrafya Dergisi
95 Ege Eğitim Dergisi (EED)            
96 Eğitim Bilimleri Dergisi
97 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)
98 Eğitim ve Bilim
99 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi (EPOD)
100 Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
101 Ekonomi Bilimleri Dergisi
102 Electronic Journal of Education Sciences
103 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER)
104 Erciyes İletişim Dergisi
105 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
106 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ERUIFD)
107 Erdem
108 Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
109 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EUSBED)
110 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (EOGUIIBFD)
111 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (OGUSBD)
112 fe dergi: feminist eleştiri
113 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
114 Fine Arts (NWSAFA)            
115 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
116 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (FSMIAD)
117 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
118 Gazi Akademik Bakış
119 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
120 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
121 Gençlik Araştırmaları Dergisi (genader)
122 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (GKD)
123 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (GUSBED)
124 Gumushane University e-Journal Of Faculty Of Communication
125 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi (GAAD)
126 Güvenlik Stratejileri Dergisi (GSD)            
127 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
128 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (HUNEFD)
129 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
130 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
131 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi (HAKISDERGI)
132 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
133 Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
134 History Studies
135 Hitit İlahiyat Fakültesi Dergisi
136 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
137 İ.Ü.Çeviribilim Dergisi
138 Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
139 İletişim: Araştırmaları Dergisi
140 İlköğretim Online (IO)            
141 İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri (İADETİ)
142 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
143 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
144 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (ITOBIAD)
145 Interational Anatolia Academic Online Journal
146 International Journal of Academic Research in Education (IJARE)
147 International Journal of Early Childhood Special Education (INTJECSE)
148 International Journal of Economics and Financial Issues
149 International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
150 International Journal of Energy Economics and Policy
151 International Journal Of Eurasia Social Sciences
152 International Journal of Instruction (IJI)
153 International Journal of Language Academy
154 International Journal of Languages Education and Teaching
155 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
156 International Journal of Social Inquiry
157 International Review of Management and Marketing
158 İslam Tetkikleri Dergisi
159 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
160 İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
161 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
162 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
163 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
164 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi
165 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
166 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
167 Journal of Educational Sciences
168 Journal Of Business Economics and Political Science (JOBEPS)
169 Journal of Computer and Education Research
170 Journal of History School
171 Journal of Language and Linguistic Studies
172 Journal Of Life Economics
173 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
174 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KUIFD)
175 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (KÜSBED)
176 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KSUIIBF)
177 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
178 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KSUSBD)
179 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (KUSBED)
180 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi (SBED)
181 Karadeniz Araştırmaları (KA)
182 Karadeniz İncelemeleri Dergisi (KİD)            
183 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi (KTUIAD)
184 Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
185 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KUIIBF)
186 Kesit Akademi Dergisi
187 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
188 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
189 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (KUEY)
190 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
191 LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi (LAUSBD)            
192 Marmara Coğrafya Dergisi
193 Marmara İletişim Dergisi
194 Marmara Siyasal Bilimler Dergisi
195 Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
196 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
197 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
198 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EFD)
199 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
200 Milli Folklor
201 Mukaddime
202 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
203 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEFEFMED)
204 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NEUIFD)
205 Nevşehir Barosu Dergisi (NBD)            
206 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
207 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
208 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (OMUEFD)
209 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
210 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (OEYBD)
211 OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
212 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAUEFD)
213 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (PAUİFD)
214 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
215 Pegem Education and Instruction Journal
216 Qualitative Studies (NWSAQS)            
217 Religious Sciences
218 Researcher : Social Science Studies
219 Researcher: Social Science Studies
220 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SUEFD)
221 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
222 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bilimi Dergisi
223 Sakarya University Journal of Education
224 Savunma Bilimleri Dergisi (SBD)            
225 SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi (SGSFSD)
226 SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES)
227 Selçuk İletişim
228 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
229 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi (SSBMYD)
230 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
231 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOID)
232 Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
233 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SUIFD)
234 Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
235 Social Sciences (NWSASOS)            
236 Sosyal Bilimler Dergisi
237 Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD) (SGD)            
238 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
239 Sosyoekonomi (SE)            
240 Spor Bilimleri Dergisi (SBD)            
241 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD)
242 Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri (SYBT)
243 Sport Sciences (NWSASPS)            
244 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (SUFESOSBIL)
245 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (SDUIIBF)
246 Tarih Dergisi
247 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
248 TESAM Akademi Dergisi (TESAM)            
249 The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)
250 The Journal Of Academic Social Science Studies
251 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication (TOJDAC)
252 Tiyatro Araştırmaları Dergisi
253 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi
254 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
255 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi
256 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
257 Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
258 Turansam
259 Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
260 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
261 Türk Bilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi
262 Türk Coğrafya Dergisi
263 Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
264 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
265 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
266 Türk Tarih Eğitimi Dergisi
267 Türk Tarih Kurumu: Belleten
268 Turkish History Education Journal
269 Turkish Journal of Sport and Exercise
270 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
271 Turkish Studies
272 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
273 Türkiyat Mecmuası
274 Türkiye İslam İktisadı Dergisi
275 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
276 Türklük Bilimi Araştırmaları
277 Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
278 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
279 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
280 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
281 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
282 Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
283 Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
284 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
285 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
286 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
287 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
288 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
289 Uzaktan Eğitim Online Türkçe Dergisi
290 Vakıflar Dergisi
291 Vocational Education (NWSAVE)            
292 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
293 Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
294 Yönetim Araştırmaları Dergisi
295 Yönetim Bilimleri Dergisi
296 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi
297 Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
298 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
© 2016 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini