Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Kaynak Göster Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Kaynak Göster
KAYNAKÇA

Kitap:

Kaynakçada eser adı gösteriminde özel isimler dışında sadece ilk harf büyük yazılır.

Baymur, F. (1997). Genel psikoloji. İstanbul: İnkılâp Yayınları.

Korkmaz, R. (2015). Yazınsal okumalar. İstanbul: Kesit Yayınları.

İki ya da Üç Yazarlı Kitap:

Özsoylu, A. F. ve Ergen, Z. (2014). Türkiye’de kamu sektörü analizi. Adana: Karahan Yayınları.

Üçten Fazla Yazarlı Kitap:

Davutoğlu, Ahmet vd. (2005). Osmanlı medeniyeti siyaset, iktisat, sanat. İstanbul: Klasik Yayınlar.

Editörlü Kitap:

Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil Yayınları.

Kitapta Bölüm:

Yıldız, A. (2015). Girişimcilik, kobi’ler ve Strateji. İ. Bakan (Yay. Haz.). Girişimcilik üzerine temel kavramlar: Girişim, girişimci, girişimcilik kavramları (s. 1-22). Ankara: Gazi Kitabevi.

Çeviri Kitap:

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye’nin doğuşu (M. Kıratlı, çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Basılı Dergilerde Makale:

Zülfikar, H. (2012). Yapım eki gibi kullanılan bulunma durumu eki. Türk dili, CII(723), 208-219.

Elektronik Dergilerde Makale:

Akbaş, A. (2014). Türkiye’de klimatolojik kuraklık olasılıklarının dağılışı. Türk Coğrafya Dergisi, 63, 1-7.

İki ya da Üç Yazarlı Makale:

Çelik Berber, Ç. ve Odacı, H. (2015). Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30/3, 31-47.

Üçten Fazla Yazarlı Makale:

Küçük, O. vd. (2015). Toplam kalite yönetiminin işletme performansına etkisi: Lojistik sektöründe bir uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies, 34, 53-67.

Tez:

Bayramoğlu, S. (2012). Türkiye'de finansal serbestleşmenin iktisadi ve mali yapıdaki dönüşüme etkisi: 2000 yılı sonrasının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Bildiri:

Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Web Sayfası:

UNESCO. (2013). World heritage list. http://whc.unesco.org/en/list adresinden erişildi. (ET:17.08.2015)

Ansiklopedi Maddesi:

Bayram, Yavuz, “Servi”, Türk dünyası edebiyat kavramları ve terimleri ansiklopedik sözlüğü, C. 5, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara 2006, s. 279-282.

Sözlük:

Sadie, S. (Ed). (1980). The new grove dictionary of music and musicians. (6th ed. Vols. pp.1-20). London: Macmillan.

Yazarı Belirtilmemiş Kitap:

İmlâ Kılavuzu (2000). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Yazma Eser:

Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326. vr. 45a.

© 2017 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini