Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
42

İNDİRME
44

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARIYLA E-ÖĞRENMEYE YÖNELİKTUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2018 - Serkan ÜNSAL, Neslihan AVAR VAYVAY - https://doi.org/10.17121/ressjournal.936

Özet:Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımları ve e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerini belirleyerek, iki değişken arasındaki olası ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Çalışmada betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu evrenden basit seçkisiz olarak seçilen 282 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Otrar ve Argın (2016) tarafından geliştirilen “sosyal medya tutum ölçeği” ve Haznedar ve Baran (2012) tarafından geliştirilen “e-öğrenmeye yönelik genel bir tutum ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi sürecinde SPSS 21.0 programından yararlanılmış ve verilerinin analizinde bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının sosyal medyaya ve e-öğrenmeye yönelik tutumlarının orta üstü seviyede olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının sosyal medya ve e-öğrenmeye yönelik tutumları demografik özelliklerine göre incelendiğinde sadece e-öğrenmeye yönelik tutumlarının öğrenim gördükleri sınıfa göre farklılık göstermekte olduğu, bölüm ve cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın diğer bir sonucu olarak öğretmen adaylarının sosyal medyaya yönelik tutumları ile e-öğrenmeye yönelik tutumları arasında düşük düzeyde, doğrusal ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımının e-öğrenmeye yönelik tutumlarının %1’ini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime:Sosyal medya, e-öğrenme, tutum, öğretmen adayı.

Bu Yayına Atıf Yapanlar