Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
47

İNDİRME
38

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
HAYAT BOYU ÖĞRENME KURS VE ETKİNLİKLERİNE KATILIMIN AKTİF YAŞLANMANIN DESTEKLENMESİNDEKİ ROLÜ

2019 - Ümmügülsüm CANATAN,Hayat BOZ - https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.22541

Özet:Dünya nüfusu giderek yaşlanmakta ve Türkiye’de de yaşlı nüfus hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak da yaşlıların hayat boyu öğrenme sürecine katılımına ve aktif yaşlanmalarına ilişkin konular önem kazanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sınırlı sayıda da olsa yerel yönetimler tarafından yaşlıların hayat boyu öğrenme sürecine katılımını ve bu şekilde aktif yaşlanmalarını desteklemeye yönelik bir takım uygulamalar bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Yaşlılar Lokalinde yaşlılara sunulan fırsatlar, ülkemizdeki uygulama örneklerinden bir tanesidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılından beri 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için sosyal izolasyonu önlemek, yaşam kalitesini yükselterek sosyal refahı arttırmayı ve toplum bütünlüğünü desteklemeye yönelik hayat boyu öğrenme fırsatları sunulmaktadır. Bu araştırmanın amacı, yerel yönetimler tarafından sunulan hayat boyu öğrenme kurs ve etkinliklerine yaşlıların katılmasının günlük yaşamdaki faydasının aktif yaşlanma bağlamında incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Kuşcağız, Planet ve Pursaklar’daki Yaşlı Lokallerinde düzenlenen kurs ve etkinliklere katılan 60 yaş ve üzeri 40 gönüllüden bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Nitel araştırma modelinin uygulandığı bu araştırmada yarı yapılandırılmış soru formları kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik ve betimsel analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda araştırmanın bulguları; i)Yaşlı Lokallerindeki kurs ve etkinliklere katılan yaşlıların demografik özellikleri, ii) yaşlılar tarafından katılım sağlanan kurs ve etkinliklerin neler olduğu, iii) hayat boyu öğrenme sürecine katılımın yaşlıların günlük yaşamını aktif yaşlanma bağlamında nasıl etkilediği olmak üzere 3 başlık altında toplanmıştır. Sonuç olarak, 60-64 yaş aralığındaki yaşlılarda hayat boyu öğrenme kurs ve etkinliklerine katılım daha fazladır. Bu gruptaki yaşlıların öğrenim düzeylerinin yüksek olduğu dikkate alındığında eğitim düzeyinin kurs ve etkinliklere katılımda önemli olduğu düşünülmektedir. Yaşlı yetişkinlerin katıldıkları kurs ve etkinlikler; kişisel gelişim kurs ve etkinlikleri, boş zaman değerlendirme etkinlikleri ve sosyo-kültürel etkinlikler olarak sınıflandırılmıştır. Yaşlı yetişkinlerin daha çok resim, müzik, Kur’an-ı Kerim, spor, gezi, piknik ve kahvaltı gibi kurs ve etkinliklere katıldıkları tespit edilmiştir. Kurslar ve etkinliklere katılımın yaşlı yetişkinlerin günlük yaşamlarını aktif yaşlanma bağlamında; sosyal katılım, sağlık, yaşam memnuniyeti, emeklilikte üretime devam, kuşaklararası dayanışma ve sosyal sorumluluk olmak üzere beş yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelime:Aktif Yaşlanma, Hayat Boyu Öğrenme, Yaşlılar, Yaşlı Lokalleri, Yerel Yönetim

Bu Yayına Atıf Yapanlar